ماده 37 قانون تامین اجتماعی

ماده 37 قانون_تامین_اجتماعی ? هنگام نقل و انتقال عین یا منافع‌ موسسات و کارگاه‌ های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره ...

حق بیمه معوقه پرسنل

1⃣ آیا با اخذ مفاصاحساب بیمه پرسنل درست میشود 2⃣ آیا حق بیمه پرداختی این سه ماه مانند حق بیمه های پرداختی ماه های دیگر(که بیمه پرسنلی واریز شده ) از مبلغ کل بیمه قرار...