حق بیمه معوقه پرسنل

1⃣ آیا با اخذ مفاصاحساب بیمه پرسنل درست میشود 2⃣ آیا حق بیمه پرداختی این سه ماه مانند حق بیمه های پرداختی ماه های دیگر(که بیمه پرسنلی واریز شده ) از مبلغ کل بیمه قرار...