انتقادات و پیشنهادات

جهت هرگونه انتقاد یا یشنهادی می توانید با تلفن های زیر تماس بگیرید:

۶۶۳۸۱۰۴۴

۶۶۰۶۳۸۶۸ ( خط ویژه )

moshaveran.rahnama@yahoo.com