بخشنامه ۶۰/۱ مستمریهامورخ ۹۶/۴/۲۵( تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی)

اداره کل تامین اجتماعی استان …..

با عنایت به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور (۹۶/۱/۱) ، اجرای ماده ۳۱ قانون ۵ ساله برنامه پنجم توسعه ( موضوع بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها ) موضوعیت نداشته و میزان مستمری کلیه احکام برقراری بازنشستگی از تاریخ ۹۶/۱/۱ وفق قانون اصلاح ماده ۷۷ و تبصره ذیل آن مصوب ۷۱/۱۲/۱۶ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد .

توجه : چنانچه از ابتدای سالجاری نسبت به صدور احکام مستمری بازنشستگی با تاریخ برقراری ۹۶/۱/۱ به بعد ، وفق ماده ۳۱ قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اقدام گردیده باشد می بایست نسبت به اصلاح احکام مربوطه در اجرای قانون صدر الاشاره وفق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل

 ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه

⭕️برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *