منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

? می‌دانیم که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ( نقدی یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد علاوه بر مزد اصلی (مبنا) مزایای شغلی است.

? نمونه بارز این مزایا : حق مسکن، خواربار، حق جذب و سایر موارد مشابه می‌باشد.

? این مزایا می‌توانند مستمر یا غیر مستمر باشند.

?مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت می‌کند؛ و مزایایی که دائمی نمی‌باشد و با توجه به شرایط، کارگر دریافت می‌نماید را مزایای غیر مستمر می‌نامند، نمونه بارز مزایای غیر مستمر حق ماموریت، پاداش و … می‌باشد.