حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار

??طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد .
حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که :
? بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد .
? در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه .
? در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی .
? در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان .مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *