حادثه ناشی از کار

??طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد .
حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که :
? بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد .
? در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه .
? در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی .
? در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان .