حقوق بیمه‌ای کارگران در شرایط تعلیق قرارداد کار
تعلیق قرارداد کار یکی از مباحث مهم در حقوق کار و تامین‌اجتماعی به شمار می‌رود. در شرایط تعلیق قرارداد کار ارتباط کاری کارگر و کارفرما به دلایلی که قانون معین کرده است به طور موقت قطع می‌شود، و پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. کارفرما نیز موظف است وی را بپذیرد و در صورت عدم پذیرش توسط کارفرما، اخراج غیرموجه محسوب می‌شود و شخص اخراجی می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند.
??دوره تعلیق و موارد آن را قانون تعیین کرده و برای چنین وضعیت‌هایی ضوابط و تمهیدات قانونی خاصی پیش‌بینی‌شده است. تعلیق قرارداد کار به سه صورت قابل‌تقسیم است.
?در حالت اول دوره تعلیق با پرداخت حقوق و مزایا و همچنین پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرما همراه نیست. مثل دوره‌ای که شخص کارگر از مرخصی تحصیلی بدون حقوق استفاده می‌کند. در این حالت کارفرما حقوقی به شخص پرداخت نمی‌کند و بیمه نیز برای وی منظور نمی‌شود.
?در وضعیت دوم کارفرما برای طول دوره تعلیق، حقوق پرداخت می‌کند و حق‌بیمه وی را نیز می‌پردازد.

اخراج غیرموجه کارگر
چنانچه کارگری بر اثر اخراج کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد، دوره اخراج تعلیق از کار محسوب می‌شود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیق را بپردازد. در این صورت کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق‌بیمه کارگر از زمان اخراج تا تاریخ بازگشت مجدد او به کار است.
?توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما که منجر به محکومیت او نشود
در صورتی که کارفرما از کارگر خود به مراجع قضایی شکایت کند، ولی موجب محکومیت کارگر نشود و کارگر تبرئه شود، کارفرما باید دستمزد دوره توقیف و تعلیق او را بپردازد و حق‌بیمه مربوطه را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند. در وضعیت تعلیق قرارداد کار به موجب شکایت کارفرما، ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه کارگر (در صورتی که متاهل باشد) به‌عنوان علی‌الحساب به خانواده کارگر توقیف‌شده توسط کارفرما پرداخت می‌شود.