تعطیلی کارگاه به‌واسطه احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر به حکم مرجع قضایی

در مواقعی که براساس رای مراجع قضایی کارگاه به حالت تعطیل درمی‌آید، کارفرما موظف است حقوق و حق‌بیمه دوره مذکور را پرداخت کند و پس از رفع خطر و احیای مجدد کارگاه کارگر را به کار خود بازگرداند. در حالت سوم دوره تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان تامین‌اجتماعی همراه است و کارفرما به کارگر حقوقی پرداخت نمی‌کند و حق‌بیمه نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. موارد زیر از این جمله‌اند. در موارد زیر پس از رفع دوره تعلیق کارگر به سر کار سابق بازمی‌گردد ولی حقوق و مزایای دوره مذکور توسط کارفرما پرداخت نمی‌شود و سازمان تامین‌اجتماعی مقرری پرداخت خواهد کرد.
?الف) مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان
قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی، بارداری یا زایمان تعلیق می‌شود. پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری و بارداری که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار می‌شود. بنابراین کارگر حقوقی از کارفرما دریافت نمی‌کند و پس از پایان دوره تعلیق کارفرما باید او را بپذیرد.
?ب) قوه قهریه
در مواردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی که وقوع آن‌ها از اراده طرفین (کارگر و کارفرما) خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام می‌شود یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل شده به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن‌ها) تعطیل شود و کارگران آن‌ها بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. ??بیمه ‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.