شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی

شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی

? بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، موقتا قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. برای دریافت این غرامت، بیمه شده باید این شرایط را داشته باشد:

۱⃣ عدم اشتغال به کار
چنانچه بیمه شده به رغم بیماری، به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.
۲⃣ عدم دریافت مزد یا حقوق
چنانچه بیمه شده در ایام بیماری، از کارفرما مزد یا حقوق دریافت کند، بیمه تامین اجتماعی تنها خدمات درمانی را به بیمه شده ارائه می دهد و غرامت دستمزد نمی پردازد.
۳⃣ قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.
۴⃣ مدت استراحت بیمه شده به تایید پزشک معالج یا شورای پزشکی بیمه تامین اجتماعی برسد.
۵⃣ بیمه شده در ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده و یا اخراج نشده باشد.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *