تعداد٢٠ نظريه مشورتى كميسيون ماده ١٠٠ شهرداريها

تعداد٢٠ نظريه مشورتى كميسيون ماده ١٠٠ شهرداريها

۱⃣جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.(نظریه شماره ۸۳۱/۷ –۱۴/۲/۱۳۵۹)
۲⃣ در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل نمی گردد.(نظریه شماره ۴۳۷/۷ –۳۱/۱ ۱۳۶۰)
۳⃣ تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.(نظریه شماره ۵۵۲۲/۷ –۱/۱۲/۱۳۶۰)
۴⃣پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ذینفع است.(نظریه شماره ۵۵۲۲/۷ –۱/۱۲/۱۳۶۰)
۵⃣تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.(نظریه شماره ۴۸۶/۷ –۲۸//۱/۶۲)
۶⃣ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.(نظریه شماره ۵۸۰۵- ۲۶/۱۱/۱۳۶۲)
۷⃣جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.(نظریه شماره ۹۴۷/۹۷ –۹/۳/۱۳۷۱)
۸⃣قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.(نظریه شماره ۱۲۴۵/۷ –۵/۲/۱۳۸۱)
۹⃣شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.(نظریه شماره ۲۶۸۵/۷ –۵/۴/۱۳۸۱)
?تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات شهرداری است.(نظریه شماره ۱۷۷۱/۷ –۱۹/۴/۱۳۸۱)
۱⃣۱⃣سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و … به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.(نظریه شماره ۴۸۸۳/۷ –۳/۶/۱۳۸۱)
۱⃣۲⃣سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.(نظریه شماره ۶۷۵۰/۷ -۲۳/۷/۱۳۸۱)
۱⃣۳⃣صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.(نظریه شماره ۸۴۱۸/۷ –۹/۹/۱۳۸۱)
۱⃣۴⃣جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری قابل تخفیف نیست.(نظریه شماره ۸۵۵۷/۷ –۲۱/۹/۱۳۸۱)
۱⃣۵⃣تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.(نظریه شماره ۳۱۸/۷ –۲۴/۱/۱۳۸۲)
۱⃣۶⃣استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.(نظریه شماره ۸۲۱/۷ –۱۵/۲/۱۳۸۲)
۱⃣۷⃣اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده شهرداری است.(نظریه شماره ۲۴۸۰/۷ –۲/۴/۱۳۸۳)
۱⃣۸⃣شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.(نظریه شماره ۲۷۲۸/۷ –۱۷/۴/۱۳۸۲)
۱⃣۹⃣دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری نیست.(نظریه شماره ۴۱۸۰/۷ –۱۱/۶/۱۳۸۳)
۲⃣۰⃣تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.(نظریه شماره ۵۰۴۳/۷ –۱۳/۷/۱۳۸۳)مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *