در چه شرایطی به بازماندگان فوت شده مستمری تعلق نمی گیرد؟
اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده‌اش مستمری بازماندگان برقرار می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: اگر کسی صرفا ۲۰ سال فقط حق بیمه بازنشستگی بدهد و فوت کند ایا به همسر و افراد تحت تکفلش بر اساس همان ۲۰ سال سنوات حقوق مستمری تعلق می گیرد یا سازمان بهانه می کند چون ۲ درصد حق بیمه فوت را ندادید و ۳۰ سال هم حق پرداخت بیمه شما کامل نشده به خانواده متوفی مسمتری تعلق نمی گیرد؟”
در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: تعهدات و خدمات بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل موارد زیر است:
1⃣بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی ۱۲ درصد
2⃣بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی ۱۴درصد
3⃣بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی ۱۸ درصد
4⃣بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی ۱۸ درصد و سرانه درمان برای خدمات درمانی
اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده اش مستمری بازماندگان برقرار می شود. ولی اگر قبل از بازنشستگی فوت کند و بند دو را نداشته باشد، مستمری برای خانواده برقرار نمی شود.