آخرین بروزرسانی

کد کارگاه بیمه برای اشخاص حقیقی تحت چه شرایطی صادر میشود؟

?کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند:

۱⃣کارفرمایان دارای اجازه کار: فردی که پروانه کسب، پروانه تأسیس یا بهره برداری به نام وی صادر شده باشد.

۲⃣کارفرمایان فاقد اجازه کار: فرد یا افرادی که دارای مدارک ذیل باشند:

۳⃣-سند اجاره رسمی

۴⃣سند مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق و دعاوی

۵⃣آرای مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

۶⃣اجاره نامه عادی (در صورت ارائه در زمان فعالیت و تأیید بازرس)

۷⃣شراکت نامه های عادی و محضری

۸⃣وکالت نامه بلاعزل

۹⃣گزارش بازرسی

?تأییدیه اتحادیه های صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطهمشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *