?کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند:

1⃣کارفرمایان دارای اجازه کار: فردی که پروانه کسب، پروانه تأسیس یا بهره برداری به نام وی صادر شده باشد.

2⃣کارفرمایان فاقد اجازه کار: فرد یا افرادی که دارای مدارک ذیل باشند:

3⃣-سند اجاره رسمی

4⃣سند مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق و دعاوی

5⃣آرای مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

6⃣اجاره نامه عادی (در صورت ارائه در زمان فعالیت و تأیید بازرس)

7⃣شراکت نامه های عادی و محضری

8⃣وکالت نامه بلاعزل

9⃣گزارش بازرسی

?تأییدیه اتحادیه های صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطه