1⃣ وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟
?بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.
2⃣اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟
?بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.
3⃣آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟
?می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید.
4⃣در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟
?بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.
5⃣آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟
?خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.
6⃣اگر صادرکننده چک توانایی مالی برای پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد چه کاری باید کند؟
?در صورت محکومیت فرد اگر توان پرداخت مبلغ چک را به صورت یکجا نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.