?توصیه های ایمنی را جدی بگیرید!
??قابل توجه :
?مدیران عامل
?مدیران اداری ,منابع انسانی
?مدیران کارخانه, پروژه ها
?کارآفرینان و کارفرمایان

?کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
1⃣ اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می پردازد).
2⃣گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
?اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می شود؟
اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

? در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارایه می گردد.
?مدارک مورد نیاز:
تکمیل وارائه فرم گزارش اعلام حادثه ( که قبلا در کانال حل اختلاف گذاشته شده و قابل دستیابی است ) و سایر مستندات مرتبط منجمله گزارش بازرس کار ، مدارک درمانی مرتبط ، گزارش مقامات انتظامی ، نظریه پزشکی قانونی ، رأی مراجع قضائی و …