قابل توجه کارفرمایان, و مدیران مالی – اداری و منابع انسانی:
?پاداش افزایش تولید موضوع ماده ۴۷ قانون کار مشمول کسرحق بیمه می باشد , آیا بالاخره این کار درست است؟ یا نادرست ؟

?به استنادبند۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ” حق بیمه عبارت ازوجوهی است که به حکم این قانون وبرای استفاده ازمزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد “.
وبند۵ ماده ۲ مقررمی دارد : “مزدیاحقوق یاکارمزددراین قانون شامل هرگونه وجوه ومزایای نقدی یا غیرنقدی مستمراست که درمقابل کاربه بیمه شده داده می شود “.
?لذاکارفرمایان براساس ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی موظفندازکلیه وجوه ومزایای مذکوردربند۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر وبه اضافه سهم خودبه سازمان پرداخت نمایند.
باتوجه به موارد فوق الذکر بدیهی است شرط اینکه وجوه ومزایای نقدی وغیرنقدی درتعیین حق بیمه موردلحاظ قرارگیرداین است که پرداخت این وجوه ومزایا به صورت مستمرباشد.
?بنابراین وجوهی که درطول سال به طورغیرمستمرازسوی کارفرماپرداخت می شود نظیر پاداش افزایش تولید ، مشمول کسرحق بیمه نمی باشد .
?کما اینکه سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۵ جدیددرآمدمورخ ۷۲/۳/۱۷و بند۱قسمت د بخشنامه ۱۱/۱جدیددرآمد پاداش افزایش تولیدرا در ردیف مزایای غیرمشمول کسرحق بیمه منظورنموده است.

?بنابراین حذف پاداش افزایش تولید از فهرست موارد غیرمشمول کسرحق بیمه دربخشنامه ۱۱/۳جدیددرآمد ومشمول کسرحق بیمه بودن پرداختی پاداش افزایش تولید به نظرمیرسد بادرنظرگرفتن موادقانونی نمی تواند ملاک موجهی داشته باشد و همچنین صدور هرگونه بخشنامه ای باید در راستای قوانین بوده و نبایدمخالف قوانین ومقررات باشد.
♦️پاورقی : (ماده ۴۷ قانون کار): به منظور ایجادانگیزه برای تولیدبیشتر و کیفیت بهتروتقلیل ضایعات وافزایش علاقمندی وبالا بردن سطح درآمدکارگران ،طرفین قرارداددریافت وپرداخت افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیرکارواموراجتماعی تعیین می شودمنعقدمی نمایند.