روند ماده 10 نوسازی صنایع درخصوص بازنشستگی کارکنان

?ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع (بند «ز» ماده 80) با هدف به‌کارگیری نیروی جدید، متخصص و ماهر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب شد.

⭕️بر این اساس کارفرمایان می‌توانستند به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق‌بیمه بیش از ۲۵سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بازنشسته کنند و مقرر گردید، ۵۰درصد دیگر مابه‌التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت گردد.

⭕️این قانون در برنامه چهارم توسعه تمدید و مقرر گردید علاوه بر مبالغ فوق مابه التفاوت مستمری متعلقه تا تاریخ بازنشستگی نیز توسط دولت پرداخت گردد.

⭕️پس از تمدید مجدد قانون در بند « ز» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، و لزوم تعیین متولی تامین بار مالی ناشی از اجرای آن، با صدور تصویب نامه شماره 70459/ت 49026 هـ مورخ 93/6/23 هیأت محترم وزیران مقرر گردید؛ کارفرمایان کارگاههای متقاضی بهره‌مندی از بازنشستگی وفق قانون یادشده با پرداخت کلیه هزینه‌ها اعم از 50% حق بیمه سنوات ارفاقی سهم کارفرما و سهم دولت و نیز هزینه سنوات ارفاقی بابت مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی از مزایای این قانون بهره مند شوند وسازمان نیز در صورت پرداخت کلیه هزینه های برشمرده فوق توسط کارفرمایان و شمول قانون بر آنان نسبت به اعمال بازنشستگی این قبیل از بیمه شدگان در این خصوص اقدام نمود.