?بیمه شده فوت شده ای که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال خود را پرداخت کرده باشد، ( مشروط به آنکه ٩٠ روز حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد ) ، بازماندگان این بیمه شده مشمول دریافت مستمری می شوند .
?در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.
بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه بین ١٠ تا ٢٠ سال باشد، مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود و در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه ١ تا ١٠ سال باشد و فوت بیمه شده بعد از 76/7/27 رخ داده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهند بود.
? همسر بیمه شده متوفی، فرزندان ذکور متوفی که سن آنان کمتر از ١٨ سال بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق نظریه کمیسیون های پزشکی مربوطه از کار افتاده باشند و فرزندان اناث نیز به شرط عدم ازدواج و اشتغال به کار، مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد.

?پدرو مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده و سن پدر بیش از ٦٠ سال و مادر بیش از ٥٥ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و در هرحال از سازمان مستمری دریافت نکنند، مشمول دریافت مستمری خواهند بود.
?بر اساس ضوابط و مقرات سازمان تأمین اجتماعی، سهم همسر متوفی معادل ٥٠ درصد کل مستمری استحقاقی بیمه شده است و چنانچه بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی داری چند همسر دایم باشد، ٥٠ درصد سهم همسر به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.