1⃣شرکت فعلی ۴% مربوط به سخت و زیان آور را در طول خدمت پرداخت نکرده است و برای افرادی که تسویه حساب میکنند پس از پایان ۲۰ سال پرداخت میکند.
در صورتیکه ما از شرکت خارج شویم تکلیف ۴% چه میشود؟ آیا بیمه از خود ما قبول میکند که برای ۱۵ سال پرداخت کنیم و به ازای یک سال یک ونیم سال برای ما حساب میشود این مدت؟
2⃣.من شنیده ام اگر کارگاه دایر باشد سالهای کار جزو سخت و زیان آور محسوب میشود و اگر مثلا ما ۵ سال دیگر رجوع کنیم و شرکت منحل یا ورشکست شده باشد مثلا ۱۵ سال ما جزو ۱.۵ برابر لحاظ نمیشود و عادی محاسبه میشود؟ آیا این گفته صحت دارد؟
و سوال دیگر اینکه :
✅من برای پرداخت سقف حقوق سوال کردم که اگر مشاغل آزاد بخواهم پرداخت نمایم گفتند نمیتوانی و بایستی معادل میانگین سال آخر را پرداخت نمایید که سقف حقوق را شامل نمیشود.من در چه صورت میتوانم معادل سقف حقوق بیمه رد کنم ( در صورتی که از شرکت فعلی قطع رابطه کنم ).
آیا استفاده از بیمه بیکاری در حال حاضر برای خروج از شرکت روی بیمه بازنشستگی‌اینجانب تاثیر منفی نمیگذارد؟
?پاسخ :
1⃣ مسئول پرداخت 4% سخت و زیان آور ، کارفرما است که در زمان بازنشستگی افراد ، از کارفرما اخذ می شود .
2⃣ در صورت دسترسی به کارفرما ، پول مربوطه از کارفرما اخذ می گردد و در صورت عدم دسترسی ، به ناچار خود فرد مشمول پول را پرداخت می کند ( ولی میتواند بعدا با شکایت به مراجع حل اختلاف, آنرا از کارفرما مطالبه کند ) .
3⃣ متولی تشخیص سخت و زیان آور کمیته ایست که به همین منظور در ادارات کار تشکیل می شود و نظر آنها ملاک تشخیص سخت و زیان اور بودن شغل است و فرد تعیین کننده سخت و زیان آ ور بودن شغل نیست .
4⃣دستمزد مشمول حق بیمه در بیمه و حرف مشاغل آزاد ( برای افرادی که بیش از 10 سال سابقه قبلی پرداخت حق بیمه دارند ) حقوق و دستمزد دوران کاری افراد است و دستمزدی بیشتر از آن نمی توانند تعیین کنند . لذا تغییر کارگاه و انتخاب شغل جدید تنها راه کار افزایش حقوق و مزایا است .
5⃣ از آنجا که حقوق بیمه بیکاری کمتر از حقوق دوران کاری افراد است ، مطمئنا اگر دوران مقرری بگیری بیمه بیکاری مشمول محاسبه مستمری قرار بگیرد ، باعث کاهش مستمری برقراری می شود