در راستای بروز حوادث ناشی از کار و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن

با عنایت به بررسی های به عمل آمده و نتایج حاصل مشخص گردیده است در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و مدیریت واحدهای تولیدی خصوصاً در روزهای تعطیل به دلیل عدم حضور مجریان و مدیران مربوط وقوع حوادث ناشی از کار به طور چشمگیری افزایش داشته است و در این راستا ریاست محترم جمهوری طی بخشنامه شماره 129890/ 53853 مورخ 1395/10/19 به منظور افزایش سرعت هماهنگی در مدیریت بحران حوادث، جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و افزایش ایمنی واحدهای تولیدی، تاکید بر انجام اقداماتی نموده که اهم آنها به شرح ذیل می باشد :
1⃣ مدیران واحدهای تولیدی، مدیران واحدهای بهره برداری و نیز رده های بعدی (مانند مدیران و روسای بهره برداری، HSE و عناوین مشابه سازمانی) و همچنین کلیه رده های مدیریتی اجرای پروژه های بزرگ عمرانی (کارفرمایی، پیمانکاری و غیره) لازم است به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند
2⃣حتی المقدور اقدامات مخاطره آمیز (ریسک دار) اجرایی و یا تعمیراتی در روزهای تعطیل انجام نشود.
3⃣کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با واحدهای تولیدی خطرپذیر (پرریسک) در حوزه های نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، واحدهای شیمیایی، صنایع سنگین فلزی و پروژه های بزرگ عمرانی دولتی و غیر دولتی (وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موظفند مشخصات واحدهای تولیدی دولتی و غیر دولتی مشمول این بخشنامه، سطوح و گستره اقدامات خطرپذیر (ریسک دار) واحدهای عملیاتی یا تعمیراتی و نحوه برخورد با واحدهای متخلف را تعیین نمایند.
4⃣ کلیه واحدهای تولیدی مشمول این بخشنامه موظفند تا پایان سال 1395 نسبت به تعیین تکلیف مدیرانی که در حال حاضر به صورت غیر مستمر و پروازی در محل کار خود حاضر می شوند و یا در بیش از یک پروژه مسئولیت اجرایی دارند، اقدام نمایند.
5⃣کلیه واحدهای تولیدی مشمول این بخشنامه موظفند نسبت به ارتقای سطح ایمنی اجرای فعالیت ها با افزایش بازدیدهای دوره ای، انجام بازبینه های (چک لیست های) ضروری، اعمال نظارت های قانونی بر فعالیت های شرکت پیمانکار، اجرای فرآیند خود کنترلی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت دوره ای و در بازه زمانی مناسب، تسریع در استانداردسازی، بهسازی و نوسازی قطعات و تجهیزات فرسوده و معیوب، توسعه و گسترش عملکرد واحدهای کنترل کیفیت، اجرا و به کارگیری استانداردهای مرتبط با صنعت و ارائه آموزش های کاربردی به کارکنان اقدام نمایند.