حوادث ناشی از کار

?حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی امر ایمنی کار در واحدهای صنفی می باشد، به طور روتین از نظر اصول ایمنی کار به صورت مدام کارگاه‌های تولید و صنعتی را مورد بازرسی قرار می‌دهد و نظارت عالیه بر بازرسی کار این کارگاه‌ها وجود دارد. از ابتدای دولت یازدهم، مدلی از سوی وزارت مذکور در بحث ایمن سازی محیط واحدهای تولیدی و صنعتی بر مبنای پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تهیه شد تا این حوادث کاهش یابد. استراتژی این وزارتخانه در ایمن سازی محیط‌های کار، استفاده از ظرفیت خود کارفرمایان است در همین راستا نیروی کار تخصصی از بین خود کارفرمایان در واحدهای تولیدی به عنوان افسر ایمنی در کارگاه مستقر می‌شوند.
?پیش بینی می گردد ادامه روند مذکور منجر به کاهش هزینه های مستمری ناشی از کار گردد.

عوامل اثر گذار بر حادثه

?یکی از عوامل اثر گذار بر پرداختی های سازمان و حوزه مستمریها، حوادث ناشی از کار است.
حوادث ناشي از كار، حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن برای بيمه شده اتفاق می‌افتد.
در مقابل هر حادثه ثبت شده، 30 حادثه كوچك (منجر به گرفتن خدمات سرپایی) و 300 خطا (منجر به اتلاف وقت، كاهش ساعات كار) رخ می‌دهد.
?مهم ترین عوامل موثر در بروزحوادث سابقه اجتماعی، عوامل محیطی، صفات شخصی (سرسختی، عصبانیت، عجله و بی باکی)، شرایط ناایمن، عمل ناایمن، اشتباه فردی، ضعف مدیریت، تحصیلات، وسایل حفاظت فردی و خط مشی مدیریت است.