خطرات اصلی که بیمه آتش سوزی پوشش می دهد :

? در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی، انفجار و صاعقه بیمه می شود.

? همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد .

? خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از :

? زلزله
این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ شامل‌ کلیه‌ خساراتی‌ است‌ که‌ مستقیما” در اثر وقوع‌ زلزله‌ و یاآتش‌ سوزی‌ ناشی‌از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌آن‌ به‌تمام‌ یا قسمتی‌ از ساختمانهای‌ مورد بیمه‌ و یا اموال‌ موجود در آن‌ آسیب‌ وارد شود .

? ‌سیل
سیل‌ به‌معنای‌ طغیان‌ رودخانه‌ و جریانهای‌ آب‌ درخارج‌ از مسیر ط‌بیعی‌ خود می‌باشد که‌ به‌ علت‌ ریزش‌ باران‌ و یا طغیان‌ رودخانه‌ ایجاد شده‌ باشد به‌ موجب‌ این‌ بیمه‌، کلیه‌ اموال‌، ساختمان‌ و دیگر موارد بیمه‌ شده‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌ در مقابل‌ خسارات‌ ناشی‌ از سیل‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌ گیرد .

? ‌ط‌وفان
بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نیز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ می‌ نماید.

✈️ سقوط‌ هواپیما
خسارات‌ ناشی‌ از سقوط‌ هواپیماو هلیکوپترویااشیاء منفصله‌ از آن‌”به‌ استثنای‌ بمب‌ یامواد منفجره‌ دیگر” می‌تواند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ آتش‌ سوزی‌ قرار گیرد.

⚡️ ‌شکست‌ شیشه
بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌خط‌ر شکست‌ شیشه‌ در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ ناشی‌ از شکست‌ شیشه‌ در اثر حادثه‌ را نیز جبران‌ می‌ نماید.

⛈ ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران
خسارات‌ وارده‌ به‌ مورد بیمه‌ ناشی‌ از ترکیدن‌ تانکها و دستگاه‌های‌ آبرسانی‌ لوله‌ کشی”به‌استثنای‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ خود دستگاه‌های‌ مزبور” که‌ در محل‌ مورد بیمه‌نصب‌ شده‌ باشد و همچنین‌ خسارات‌ وارده‌ از آب‌ باران‌ و ذوب‌ شدن‌ برف‌ در محل‌ مورد بیمه‌، مشروط‌ بر اینکه‌ آب‌ از ط‌ریق‌ بام‌ و یا گرفتگی‌ لوله‌ها، لبریز شدن‌آبروهاوناودانها به‌ محل‌ مورد بیمه‌ نفوذ کرده‌ باشد، تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهد بود .

? دزدی‌ با شکست‌ حرز
بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌ خط‌ر دزدی‌ با شکست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ یا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بیمه‌ شده‌ که‌ ناشی‌ از دزدی‌ با شکستن‌ حرز باشد.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *