حوادث و بيماريهاي ناشي از كار
?در حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي ، در بیشتر اوقات بين كارفرمايان و كارگران اختلافاتي پيش مي آيد , این اختلافات اغلب مربوط به عدم توانمندی جسمی و قدرت كارگر , ویا تعيين میزان خسارت وارده , وهمچنین ميزان دستمزد مي باشد .
از آنجاییکه در حوادث ناشي از كار اظهارنظر بازرسان كار , و در بيماريهاي ناشي از كار اظهارنظر كارشناس بهداشت كار مورد استناد قرار مي گيرد , لذا براي رفع اين اختلافات پزشكان قانوني و متخصصين طب كار با همكاري بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار باتوجه به نكات زير اظهارنظر مي نمايند :

?بخش اول : حوادث ناشي از كار :
حوادث ناشي از كار اتفاقاتي است كه بطور ناگهاني ، در اثر يك عامل خارجي ( البته بدون تعمد خود كارگر و در جريان كار ) ، براي او پيش آيد و منجر به خسارت جاني يا مالي گردد.
چراکه اگر خسارت جاني و مالي نداشته باشد شبه حادثه تلقي مي گردد .
?نکته اول اینکه شرايط زير بايد وجود داشته باشد تا یک حادثه ناشي از كار تلقي گردد :
1⃣ حادثه به مناسبت كار پيش آيد .
2⃣ در جريان كار اتفاق افتد .
3⃣در اثر حادثه عضوي آسيب ببيند كه كار اصلي را انجام مي داده است .
?نکته دوم اینکه حوادثي كه در واحدهاي تابعه محل كار و يا در مسير رفت و برگشت از محل سكونت به محل كار براي كارگر اتفاق مي افتد ناشي از كار تلقي مي گردد .
مسائل پزشكي قانوني در رابطه با حوادث ناشي از كار .

? علاوه بر تعيين مدت معالجه تعيين نقص عضو يا ازكارافتادگي در صورت لزوم از مسائل پزشكي است كه ممكن است به پزشكي قانوني ارجاع شود .
? نيز در بعضي موارد كيفيت صدمه وارده در تعيين مسئوليتها ممكن است دخالت داشته باشد و اظهارنظر پزشكي قانوني يا طب كار در اين باره ضرورت پيدا كند .
? بالاخره بي مناست نيست بدانيم كه مسائل پليسي مختلفي امكان دارد در موارد حوادث ناشي از كار مطرح گردد و مساله تعهدي بودن حادثه و يا لوث كردن جنايتي تحت اين عنوان به ميان آيد كه باز ضرورت اظهارنظر پزشكي قانوني را ايجاب نمايد .

?بطور كلي حوادث ناشي از كار در رابطه با خطراتي بحث مي كند كه از مشاغل معيني حادث مي شود و در نتيجه آن از قدرت كارگر كاسته مي شود ، وظيفه پزشكي قانوني يا متخصص طب كار آنست كه با استفاده از نظر بازرسي كار تعيين كند :
1⃣ عوارض موجود در اثر حادثه ناشي از كار پيش آمده است .
2⃣ آيا بيماري سبب حادثه شده است ؟ براي مثال كارگري كه دچار بيماري صرع است در حين كار غش كرده و دچار سانحه شود .
3⃣ آيا حادثه موجب تشديد بيماري قلبي كارگر شده است يا خير ؟ مانند كارگري كه دچار بيماري عروقي قلب است، در اثر كار سنگين شديد با يك اتفاق ، ناگهان مرضش شدت يافته و باعث زمينگيري او شود .
ادامه دارد . . .
محمد ابراهیم بشارتی