?بر اساس ماده 66 #قانون_تامین_اجتماعی در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرم يا نمايندگان او بوده سازمان تامين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

? بر این اساس کارفرما در واقع پرداخت کننده کل هزینه های کارگر بوده و در نهایت خدمات به نام تامین اجتماعی تمام می شود.
?حال با توجه به تبصره 1- این ماده، مقصر( منظور کارفرما است) مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود. بنابراین در صورت دارا بودن بیمه مسئولیت، و خریداری پوشش مطالبات ماده 66 تامین اجتماعی، شرکت بیمه تمام سهم کارفرما را پرداخت مینماید.

در مورد نحوه ارائه این پوشش، شرکت های بیمه ای رویکرد های متفاوتی دارند. برخی شرکت ها محدودیت بالایی برای ارائه این پوشش دارند که متاسفانه در نهایت به ضرر کارفرمایان محترم تمام میشود.