علت الزام کارفرمایان به انجام و پرداخت هزینه‌های معاینات سلامت شغلی :

?بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در کارگاههای مشمول , باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند .
?بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از استخدام و بکارگماری , ترتیب معاینات پزشکی آنها را بدهند .

?در صورتیکه پس از استخدام معلوم شود که کارگر در حین کار قابلیت کار ارجاعی را نداشته و کارفرما در معاینات پزشکی تعلل نموده است تمام هزینه های اجرا شده در خصوص بیمه شده ( وفق مقررات ماده 50 این قانون ) از کارفرما مطالبه میگردد.

?در ضمن هزینه مرتبط با معاینات پزشکی به عهده کارفرما میباشد و این وظیفه به مراکز تخصصی طب کار که صلاحیت آنان مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی است واگذار شده است .