اروتز و پروتوز در بیمه تامین اجتماعی چیست ؟

به طور کلی واژگان اروتز و پروتز به صورت زیر تعریف می شوند وانواع کلی آنها نیز به شرح ذیل می باشد:

?تعریف پروتز : وسیله ای که جانشین عضو از دست رفته (و یا عملکرد آن عضو ) می شود.

? انواع پروتز عبارتند از:
1️⃣ پروتزهای اندام تحتانی،شامل:
پروتزهای پنجه، سایم(syme)، زیر زانو، روی زانو،بالای زانو، لگن(کانادین) و مکمل.
2️⃣پروتزهای اندام فوقانی:
در سطوح مختلف قطع انگشتان،قطع از مچ دست،قطع زیر آرنج،قطع روی آرنج،قطع بالای آرنج و قطع شانه. در انواع زیبایی،مکنیکی و میو الکتریک.
3️⃣ وسایل و ابزار آلات توانبخشی که جایگزین فعالیت عضو از دست رفته شوند.

?تعریف اروتز: اروتز به کلیه وسایل کمکی اطلاق میگردد که جهت جلوگیری و تصحیح بدشکلی ها،یا نگهداری و ثابت نمودن قسمتهای مختلف بدن به موازات اندام،به کار می روند.

? انواع اروتز عبارتند از:

1️⃣ اروتزهای اندام تحتانی شامل:
بریس یکطرفه و دو طرفه زیر زانو،انواع زانوبند،بریس های بالای زانو،انواع کفی طبی وکفش طبی.
2️⃣اروتزهای اندام فوقانی
3️⃣اروتزهای ستون فقرات
4️⃣کولارهای گردنی