آیا حقوق مدیرعامل شامل #بیمه_اجباری می باشد ؟
ما یه شرکت تازه تاسیس هستیم. می خواستیم با مدیرعامل قرارداد کار داشته باشیم و حقوق معاف از مالیات رد کنیم. آیا این حقوق مشمول بیمه تامین اجتماعی می باشد ؟ یعنی باید مدیرعامل بیمه هم شوند ؟

? پاسخ:
طبق ضوابط جاری سازمان تامین اجتماغی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به دو شیوه امکان بیمه پرداری دارند:

? شیوه اول . مدیرانی که در محل شرکت اشتغال بکار داشته و رابطه مزدبگیری داشته باشند با ارائه دفاتر قانونی خود به بازرس کارگاهها و اثبات دریافت مزد ماهانه مشمول بیمه اجباری میباشند و طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نرخ حق بیمه 27 درصد بدون بیمه بیکاری است و مدیران اصولا مشمول بیمه بیکاری نمیباشند.

? شیوه دوم :مدیرانی که فقط از شرکت سود دریافت میکنند و رابطه مزدبگیری ندارند مشمول بیمه حرف و مشاغل آزاد هستند و میتوانند با انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایان صنفی طبق بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نام خود را در لیست ارسالی ماهانه در کنار سایر کارکنان ارسال و پرداخت نمایند که بدلایل زیر از حالت اول بهتر است :

1️⃣ اثبات رابطه مزدبگیری به بازرسان به دلیل تاخیر در تحریر دفاتر قانونی توسط شرکتها کار دشواری است .
https://telegram.me/joinchat/BaFd2zwtV4fXM8B3Y1FdQg
2️⃣ چنانچه مدیران بخواهند در رزومه کاری خود مدارک مستندی داشته باشند با درج شغل در لیست ارسالی از مستندات کافی جهت ارائه به سفارتخانه سایر کشورها و همچنین مقاصد بعدی کار خود بهره مند خواهند شد.

3️⃣ اگر مدیران از طریق بیمه اختیاری یا حرف و مشاغل 12 یا 14 یا 18 درصدی بیمه پردازی کنند در زمان مراجعه حسابرس سازمان تامین اجتماعی با مشاهده نام مدیر دز لیست ارسالی شرکت ، از تحمیل هزینه های احتمالی ناشی از شمول هزینه های پرداختی به حق بیمه مضاعف جلوگیری خواهد شد.