شرایط بازنشستگی معلولان
معلولان عادی می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان معلولیت از سابقه ارفاقی برخوردار گردند. شرط سنی برای آقایان معلول ۵۰ و برای خانم ها ۴۵ سال می باشد.

? سنوات ارفاقی به معلولین برای معلولیت های ناشی ازکار و غیر ناشی ازکار متفاوت است:

? درجات بین ۲۰% تا۴۰% وتا ازکارافتادگی کامل حداقل ۵ و حداکثر ۸ سال به تناسب درجات فوق به سوابق فرد اضافه می شود.
معلولین عادی غیر ناشی ازکار:
? درجات بین ۲۰% تا ۴۰% حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال با توجه به درجات به سوابق بیمه شده اضافه می شود.
? درجات بین ۴۰% تا ازکاافتادگی کامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال به تناسب درجات فوق اضافه خواهد شد