مدارک لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی

✔️ ۱- دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی از سایت www.tax.gov.ir

✔️۲- اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی (شامل کد اقتصادی، شناسه ملی شخص حقوقی،کد رهگیری پیش ثبت نام و مشخصات اداره کل مالیاتی، شماره واحد مالیاتی، کلاسه پرونده مالیاتی)

✔️۳- اطلاعات هویتی شرکت و سایر محل های فعالیت شرکت شامل (روزنامه رسمی، مجوز فعالیت، اطلاعات سجلی، اعضای هیئت مدیره و نشانی اقامتگاه قانونی به همراه کدپستی)

✔️۴- تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی (قبل وبعداز بستن حسابهای موقت)

✔️۵- صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته

✔️۶- صورت گردش مواداولیه، گردش کالای ساخته شده و سایر موجودیها

✔️۷- صورت گردش عملکرد و سود و زیان

✔️۸- اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی (کل و روزنامه) شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر

✔️۹- اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی

✔️۱۰-اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی

✔️۱۱-اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (در مورد شرکت های پیمانکاری)

✔️۱۲-اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته و صورت وضعیت های گواهی شده

✔️۱۳- صورت ریز تعدیلات سنواتی

✔️۱۴- صورت مالیاتهای پرداخت شده (شماره فیش و تاریخ پرداخت)

✔️۱۵- اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت (شماره قرارداد،نام و شماره عضویت حسابدار رسمی)

✔️۱۶- اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی (اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده)

✔️۱۷- تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت

✔️۱۸- تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی

✔️۱۹-شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه در صورتی که مودی افزایش سرمایه طی دوره مالی داشته باشد.

✔️۲۰-فهرست سهامداران به انضمام میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده

✔️۲۱-شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی