قابل توجه مودیان مالیاتی

? متقاضیان استفاده از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

? نظر به اینکه نسخه ۹.۰.۰.۱ ( جدید ) اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان ، بخش اظهارنامه مالیاتی بارگزاری و در آن ، فرم الکترونیکی دو صفحه ای جهت اظهار و تایید مودیان متقاضی بهره مندی از مفاد دستورالعمل مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین مالیات مقطوع نیز تعبیه شده است ، فلذا مودیان موردنظر می توانند از هم اکنون با مراجعه به سامانه فوق نسبت به تکمیل و ارسال آن از طریق الکترونیکی اقدام نمایند .