پاسخ به سوالات غرامت دستمزد ایام بیماری

بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

 

برای برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟

۱-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

۲- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

۳- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

۴- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

۵- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

۱- اصل گواهی استراحت پزشکی

۲- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

۳-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه  قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

۲- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.

۳- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .

۴- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ۳ روز اول را پرداخت نموده باشد.

۵- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

منبع:سازمان تامین اجتماعی