بخشنامه ۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۱/۲۵(تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

با عنایت به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۴۳-۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۴ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به‌منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات ‌های مستقیم، بدین‌وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفویض می‌گردد.

 بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره‌های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین‌شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می‌باشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می‌باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می‌باشد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده به‌عمل آورند.

 سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور