برخی موارد رد دفاتر قانونی عبارتند از :

 • دفتر از پلمپ خارج شود و فاقد یک یا چند برگ باشد .
 • امتناع از عدم ثبت یک یا چند رویداد مالی
 • ثبت تمام یا قسمتی از یک رویداد مالی در حاشیه
 • ثبت کردن رویدادها در بین سطر ها
 • تراشیدن یا پاک کردن و مخدوش کردن اطلاعات ثبت شده
 • جای خالی گذاشتن در صفحات به قصد سوء استفاده
 • بستانکار شده حسابهای نقدی و بانکی به غیر مطابقت با پرینت بانکی
 • تاخیر تحریردفاتر روزنامه و مشاغل
 • ثبت اشتباه و عدم اقدام به موقع در اصلاه ثبت شده
 • استفاده نکردن از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
 • عدم ارائه یک یا چند برگ از دفاتر پلمپ شده . توضیح اینکه افرادی که هیچگونه فعالیت و رویدادی در پایان سال مالی نداشته باشند موظفند دفاتر خالی را ارائه نمایند .سفید ماندن دفتر جهت ثبت تراز افتتاحیه موجب رد دفاتر نمی شود .
 • استفاده از دفاتر پلمپ سال قبل به جای سال جاری
 • عدم تطبیق اطلاعات ثبت شده با سیستم نرافزاری شرکت