پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۶-۱۳۹۱ موضوع تعیین مشاغل دارای اولویت نصب صندوق فروش،

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص «فروشندگان آهن آلات» یادآوری می شود؛ مطابق بند ۲ بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولویت تعیین شده مرحله اول موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۲ موظف به نصب صندوق فروش می باشند و الزام نصب صندوق های فروش مطابق بند یاد شده شامل فروشندگان فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و … نخواهدبود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور