بخشنامه ۶۰-۹۴-۲۶۰ مورخ۹۴/۶/۹(فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت مالیات ارزش افزوده)

دسته بندی: آراء و فرمهای مالیاتی, آیین نامه مالیات ارزش افزوده, تازه های امور مالیاتی

پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ موضوع گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به پیگیری‌های ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت فرم مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده رعایت موارد ذیل جهت صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی می‌باشد.

1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند جهت دریافت فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت درخواست فرم های مخصوص گواهینامه” فرم تقاضای مربوط را توسط راهبر سیستم تکمیل نمایند. (پیوست شماره ۱)

۲- دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ضمن بررسی درخواست اداراتکل امور مالیاتی ذیربط، نسبت به تخصیص فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام با درج تعداد و شماره سریال در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تحویل آن به نماینده معرفی شده ادارات کل امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. (پیوست شماره ۲)

۳- در صورتیکه فرم های مخصوص تخصیص یافته یا گواهینامه های صادره به دلایل مختلف از جمله پارگی، مخدوش شدن و…. غیرقابل استفاده گردد یا مفقود شود ادارات کل امور مالیاتی موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم های مخصوص/ گواهینامه های مخدوش شده و … موضوع را با حضور نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست با ذکر تعداد و شماره سریال، صورتمجلس و توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت فرم ‌های امحا شده قبل از صدور گواهینامه” و “ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی” درج نموده و نسخه‌ای از صورتمجلس را به ‌انضمام گواهینامه‌ های باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال نمایند. (پیوست شماره ۳)

۴- در صورتیکه فرم های مخصوص یا گواهینامه ‌های الکترونیکی ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی یا مؤدیان مفقود شود اشخاص یاد شده موظفند نسبت به تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمایند. صدور گواهینامه جدید منوط به تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir/admin منوی “گواهینامه ثبت نام” زیر منوی “ثبت فرم‌ های امحا شده قبل از صدور گواهینامه” و “ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی” خواهد بود.(پیوست های شماره ۴ و ۵)

تذکر: در صورتیکه مؤدی گواهینامه الکترونیکی ثبت نام خود را مفقود نماید موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهینامه الکترونیکی مفقود شده بر عهده مؤدی خواهد بود.

۵- تجدید گواهینامه الکترونیکی ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه‌ های قبلی به هر دلیل رعایت بند (۴) این بخشنامه ضروری خواهد بود. ۶- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مؤدی در گواهینامه الکترونیکی ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید،

مؤدی جهت اصلاح گواهینامه الکترونیکی ثبت نام می‌تواند مطابق بند(۲) قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ و بر اساس مفاد بند (۵) این بخشنامه اقدام نماید.