چگونگی ارتباط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد وازمرحله تاسیس کارگاه (شرکت . موسسه. کارخانه …) باتشکیل پرونده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود وبا ارسال لیست حقوق ودستمزد وپرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش به طور مستمر (معمولاً ماهانه ) درطول فعالیت کارگاه ادامه می یابد. بنابراین مهمترین ایستگاههای ارتباطی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان به شرح زیر است: تشکیل پرونده بیمه ای کارگاه درشعبه تامین اجتماعی ودریافت شماره کارگاه همزمان با آغاز فعالیت کارگاه ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل درکارگاه (بادرج کامل مشخصات وشماره بیمه شده برای هرکارگر ) به شعبه تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) اعلام تغییرات جابجایی نیروی کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق ودستمزد به شعبه تامین اجتماعی اعلام حوادث، بیماریها ورویدادهایی که برای کارگران درارتباط با کار پیش می آید (ظرف سه روز اداری ) به شعبه تامین اجتماعی در طول دوره فعالیت کارگاه دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل وانتقال (عین یا منافع) کارگاه و ….