وظایف کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار

ایمن سازی محیط کارگاه ومراکز تولیدی وظیفه ای دوگانه است که هم کارفرما و هم دستگاههای دولتی و بیمه ای درقبال آن مسئولند . حوادث ناشی ازکار متاسفانه درکشورما درسطح بسیار بالائی اتفاق می افتد وهزینه هایی که جامعه چه از نظر اجتماعی وچه از نظر اقتصادی دراین خصوص می پردازد شدیداً نگران کننده است. حوادثی که درکارگاه ها اتفاق می افتد وموجب ازکارافتادگی، فوت و بیماری کارگران می گردد به یک اندازه کارفرما وسازمان بیمه گر را به چالش می طلبد .ضمن اینکه مشکلات و فشارهای روحی وروانی ناشی از آن که به خانواده های حادثه دیده وارد می شود خود مقوله جداگانه ای است که بار آن را جامعه بطور مستقیم به دوش می کشد. بنابراین برای پیشگیری از حوادث داخل کارگاه که پیامدهای ناگوار آن دامنگیر همگان از جمله کارفرما، سازمان بیمه گر وخانواده های حادثه دیده ودرنهایت جامعه می گردد دستگاههاومراکز دولتی و بیمه ای نیز مکلفند با اتخاذ تدابیر واقداماتی کارفرما را به استانداردسازی محیط کار ترغیب سازند. چنانچه این موضوع برای کارفرمایان روشن شود که ایمنی کارگاه و تامین وسائل ایمنی برای کارگران موجب کاهش حوادث و درنتیجه تبعات بعدی آن می گردد انگیزه لازم را برای تامین حداقل استانداردهای ایمنی بکار خواهندگرفت . البته این مهم نیازمند قوانین ومقررات جامعی است که تلاش جمعی کارفرمایان ،بیمه شدگان و دولت را جهت تحقق آن می طلبد. درمجموع کارفرمایان به دلایل زیر به موضوع حوادث ناشی ازکار وپوشش بیمه ای کارکنان خود اهمیت لازم را نداده وعلاقه ای نشان نمی دهند برخی از کارفرمایان از خطرهایی که کارگاه و نیروی کار را تهدید میکند شناخت و ارزیابی درستی ندارند برخی دیگر ازکارفرمایان درمورد پوشش های بیمه ای ودامنه وحدودوظایف آن آشنایی کافی ندارند برخی احتمال بروز حوادث را بسیار ناچیز می پندارند بعضی ازکارفرمایان حق بیمه را رقم بالایی می دانند که اگر در ستون صرفه جوئی آورده شود اقتصادی تر است برخی نیز با تاکید برتجربیات گذشته اینگونه فکر می کنند که اگرحادثه ای رخ داد برای آن فکری خواهیم کرد همانطورکه اطلاع دارید کارفرمایان درمورد بروز حادثه درکارگاه خود مسئولند . درماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به خوبی این مسئولیت نمایان است (( درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم ازطرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه وغرامات و مستمریها و غیره را پرداخته وطبق ماده ۵۰ این قانون ازکارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود )) تبصره یک این ماده نیز اعلام می دارد که مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری به سازمان ازبابت خسارات وارده معاف گردد.بنابراین آشنایی کارفرمایان در زمینه اهمیت بهداشتی فنی محیط کار و سالم سازی کارگاه از جمله مسائلی است که نیازمند اهتمام ویژه میباشد.