کارفرما یان در هنگام وقوع حوادث ناشی از کار چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کارفرمایان می بایست گزارش حادثه را حداکثر ظزف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی برسانند و اقدامات اولیه را برای حلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند .