قسمت پنجم:

81-شرائط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری پاسخ: *در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد. *قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل 365 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.

82-میزان حق بیمه های مختلف در سال 93 چقدر است؟ پاسخ: *مشاغل آزاد ماهانه 114 هزار تومان به اضافه سرانه درمان به مبلغ 21500 تومان که جمعا می شود 135500 تومان *کارگران ساختمانی با توجه به درجه مهارت آنان که در کارت فنی مهارتشان توسط فنی حرفه ای صادر شده است درجه یک 28420 تومان،درجه دو 26390 تومان و درجه سه 24360 تومان *بیمه اجباری بر اساس حداقل دستمزد روزانه (202970 ریال) می شود 440445 ریال (7 درصد بیمه شده) و 23 درصد کارفرما به اضافه بیمه بیکاری می شود 1447175 ریال و جمعا می شوند 1887620 ریال ( کل 30 درصد ) *رانندگان درون شهری 5/13 درصد راننده و 5/13 درصد کمک دولت که سهم راننده می شود حدود 85 هزار تومان در ماه بر اساس حداقل دستمزد روزانه *برون شهری 5/13 درصد راننده و 5/13 درصد کمک دولت می شود و با توجه به دستمزد بیشتر آنان بر اساس قانون نسبت به رانندگان درون شهری سهم راننده می شود 110500 تومان.(حداقل دستمزد روزانه بر اساس 260 هزار تومان ) *اختیاری با احتساب دفترچه درمان ماهانه 164000 تومان (البته هزینه ای بابت صدور دفترچه کسر نمی شود) *بیمه شدگان توافقی نیز بر اساس توافقات بین دستگاهی است *بیمه قالیبافان : میزان حق بیمه قالیبافان 7 درصد بوده و20 درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال 93 حدود 44 هزار تومان است.

83-چگونگی فرایند بازرسی از کارگاهها را بگویید؟ پاسخ: وظیفه بازرسان در وهله نخست « احراز هویت کارگاه و کارفرمای کارگاه مورد بررسی » هست و سپس با مراجعه به مستندات و مدارک کارگاه و در صورت لزوم گفتگو با افراد شاغل در کارگاه، وضعیت اشتغال و بیمه پردازی افراد مشمول مورد بررسی قرار می گیرد و موارد در گزارش بازرسی درج می شود. اگر کارفرما و یا افراد مشمول صورتبرداری شده و یا نشده مدارک و مستنداتی قانونی دال بر ردّ نظریه بازرس داشته باشند می توانند موارد را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و چنانچه موضوع مورد ادعا احراز گردد ، گزارش بازرسی مربوطه با رعایت مقررات قابل اصلاح خواهد بود.

84-بحث علت عدم مرخصی زایمان در دانشگاه آزاد را توضیح دهید پاسخ: با استناد به ماده 64 قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما وفق مقررات دیگر(آئین نامه استخدامی) مکلف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کارکنان خود باشد سازمان تامین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنان خواهد بود. بنابراین نظر به اینکه مطابق ماده 10 آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی مصوب 20/2/69 کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کامل در دوره مرخصی استعلاجی شده است. بر این اساس پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری این قبیل بیمه شدگان از جانب تامین اجتماعی به علت منع قانونی موضوعیت ندارد. این موضوع طی نامه ای در تاریخ 10/9/92 به مدیرکل محترم بودجه و تشکیلات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور اعلام شده است.

85-میزان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری چقدر است؟ پاسخ: طبق ماده 62 قانون تامین اجتماعی * غرامت دستمزد ایام بیماری متاهلان و متکفلان به میزان سه چهارم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. * غرامت دستمزد ایام بیماری مجردها (مردیا زن) به میزان دو سوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. *اگر بیمه شده به هزینه سازمان تامین اجتماعی بستری شود در اینصورت غرامت دستمزد معادل یک دوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری می باشد. *میزان غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

86-میزان پرداخت کمک بارداری چقدر است؟ پاسخ: طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی *در مدت یکسال قبل از وضع حمل،حق بیمه 60 روز را پرداخته باشد *دو سوم میانگین آخرین 90 روز قبل از شروع بارداری می باشد. *میزان غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

87-شرائط و میزان پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟ پاسخ: شرائط: *بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد. *بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به اداره کل کار استان،آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. *مراجعه پس از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیراست. مدت پرداخت بیمه بیکاری: برای مجرد ها حداکثر 36 ماه و برای متاهلان و متکفلان حداکثر 50 ماه می باشد. میزان پرداخت: *میانگین آخرین 90 روز قبل از بیکاری است. *میزان بیمه بیکاری پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.

88- 10 سال سابقه بیمه کشاورزی و 4 سال بیمه تامین اجتماعی و جراحی چشم دارد.تقاضای بازنشستگی یا ازکارافتادگی؟ پاسخ: *راه اول:اگر فرد در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی است می تواند 10 سال سابقه بیمه کشاورزی خود را به تامین اجتماعی انتقال بدهد و مابه التفاوت را بپردازد و با 14 سال سابقه و 14 روز بازنشسته شود. *راه دوم:استفاده از قانون 60 سال سن و 10 سال سابقه به شرط داشتن شرط سنی *نکته:اگر در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هست می تواند نظریه پزشک معالج متخصص را در خصوص ازکارافتادگی به شعبه تامین اجتماعی مربوط ارائه دهد تا در کمیسیون پزشکی پرونده مطرح گردد و در صورت دارا بودن شرائط ماده 75 می تواند ازکارافتاده شود. شرائط ماده 75: داشتن یک سال سابقه در 10 سال اخیر /داشتن 90 روز سابقه در ظرف یکسال مذکور/این دو شرط قبل از تاریخ شروع بیماری فرد محقق شده باشد.

89- چرا بیمه قالیبافی سخت تر شده است؟ پاسخ: بر اساس گزارشات رسیده برخی بیمه شدگان قالیبافی که از امکان کمک دولت استفاده کرده اند به این شغل اشتغال ندارند.کارگروهی تشکیل شد و مقرر گردید بازرسی ها مجددا صورت بگیرد و بیمه شدگان باید شرایط زیر را داشته باشند: 1- داشتن دار قالی در منزل و یا محل کار 2- پیشرفت فیزیکی کار 3- اشتغل واقعی به کار قالیبافی

90- چرایی عدم اعلام ترک کار در شغل قبل و جریمه شدن کارفرمایان؟ پاسخ: کارفرما می تواند تقاضای بررسی در هیات های بدوی و تجدید نظر کند.

91- بیمه شاغلان در نانوایی چگونه است؟ پاسخ: نانوایی ها از کمک دولت بهره مند هستند به میزان 20 درصد و فقط 7 درصد حق بیمه را کارگر و 3 درصد را کارفرما بابت بیمه بیکاری پرداخت می کند. 7 درصد بیمه کارگر می شود حدود 45 هزار تومان مشاغل سخت:شاطر و نان دآر سنگکی،شاطر و نان درآر همه انواع نانوایی ها

92- بیمه مربیان آموزشگاههای رانندگی را توضیح دهید. پاسخ: مربیان آموزشگاههای رانندگی همانطور که از عنوان برمیاد هست« مربی» و نه راننده. پس حق بیمه مربیان محترم می بایست توسط مسئولان آموزشگاه به تامین اجتماعی ارسال بشود . اما معمولا چون مربیان محترم با خودرو متعلق به خودشان به شغل شریف تعلیم رانندگی مشغول هستند کارفرما محسوب می شوند و قوانین مشاغل آزاد شامل این عزیزان می شود. از طرف دیگر کمک های قانونی دولت محترم از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس تصریح قانون فقط شامل رانندگان مسافربر و یا حمل و نقل بار می شود و نه افراد دیگر. مربیان محترم هم درخواست دارند که این کمک ها شامل حال آنها هم بشود که البته موضوع از طریق سازمان تامین اجتماعی به مراجع تصمیم گیر ارسال شده ولی تاکنون هیچ مصوبه جدیدی در این باره به سازمان ارسال نشده که در صورت تصویب و ارسال،سازمان تامین اجتماعی آمادگی اجرای قانون رو به بهترین شکل ممکن دارد.

93- چرا باید مابه التفاوت سرانه درمان فرزندان چهارم مربوط به سالهای قبل را پرداخت کنیم؟ پاسخ: پرداخت حق سرانه درمان تا زمانی که والدین نسبت به عودت دفترچه های درمان که نیاز دارند اقدام نکنند محاسبه و دریافت خواهد شد خواه از دفترچه درمان استفاده کرده باشند یا خیر. اما در جهت مساعدت به آنان،امکان اقساطی کردن وجود دارد. البته با اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 خرداد 92 و ابلاغ قانون توسط هیات وزیران به سازمانها ونهادها ، سازمان تامین اجتماعی هم با صدور دستورالعملی اعلام کرد از تاریخ 29 تیرماه 92 در راستای سیاستهای دولت محترم ،وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران اجباری و اختیاری متوقف شد.

94- فرایند ادعای سابقه در تامین اجتماعی چگونه است؟ پاسخ: در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده 39 قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول،از بیمه نمودن کارکنان خود،خودداری کند شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال بکار اقدام و به شعبه بیمه آخرین لیست واریزی حق بیمه ارائه نماید. موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می شود. مدارک:حکم استخدامی،لیست حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی،دفاتر قانونی کارگاه،فیش بانکی،کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب،فرم انجام معاینات قبل از استخدام و … نکته مهم: در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کار مراجعه و شکوائیه ای تنظیم کند. اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی های کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند. رای اداره کار برای تامین اجتماعی لازم الاجراست.

95- علت وقفه در بیمه قالیبافان؟ پاسخ: بر اساس ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان،بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 18/5/88 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوط، محل تامین اعتبار اجرای قانون مذکور در قانون بودجه سال 88 تعیین گردیده و اجرای قانون در سالهای بعد،منوط به تامین اعتبار مورد نیاز می باشد. معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در تاریخ 12/7/93 اعلام کرده که امکان تامین اعتبار مازاد بر اعتبار مصوب مندرج در قانون بودجه سال جاری(93) میسر نیست. در همین راستا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با ارسال دستور اداری اعلام کرده به دلیل اینکه بودجه مصوب سال 93 قانون مذکور تکافوی بیمه شدگان فعلی را نمی نماید تا اطلاع ثانوی (تامین اعتبار مورد نیاز) از پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد قالیبافان امکان پذیر نبوده ولیکن برای کسانی که قبل از تاریخ 26/7/93 درخواست خودشان را ارائه کردند از اداره کل فنی بیمه شدگان مجوز و هماهنگی لازم جهت انجام کار آنان اخذ خواهد شد.

96- فرایند محاسبه بیمه خدمت سربازی چگونه است؟ پاسخ: براساس بخشنامه شماره ۹۵ تمامی بیمه شدگانی که تا قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازی آن‌ها به اتمام رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می‌شوند. .افرادی که بعد از سال ۸۵ خدمت آن‌ها به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی‌شوند و باید نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند. . بیمه شدگان می‌توانند برای پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه هر زمانی که تمایل دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند اما باید توجه داشته باشند که هر چه برای این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش سطح دستمزدها مبنای کسر حق بیمه میزان مبلغی که باید پرداخت کنند بیشتر خواهد شد. . مبنای محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه، مدت زمانی است که به عنوان دوره سربازی در کارت پایان خدمت افراد ثبت شده است. البته مدت زمان حضور داوطلبانه در جبهه ها در صورتی که فرد از جانبازان معزز باشد به عنوان سابقه بیمه لحاظ شده و مبلغی از این بابت نباید پرداخت شود.

97_علت اخذ مابه التفاوت سرانه درمان از مشاغل آزاد چیست؟ پاسخ: نرخ حق سرانه درمان همه ساله متناسب با عملکرد، فرانشیز و تعرفه های واقعی، پس از تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران، برای اجرا به دستگاه های ذیربط اعلام می شود. با توجه به اینکه نرخ حق سرانه درمان بیمه شدگان توسط دولت تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می شود، این سازمان مبلغ سرانه درمان را به صورت علی الحساب از بیمه شدگان دریافت می کند تا خللی در بهره مندی آنان از خدمات درمانی تامین اجتماعی صورت نگیرد. با تصویب و ابلاغ حق سرانه درمان، مابه التفاوت آن محاسبه و از بیمه شدگان موصوف اخذ می شود. سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن منافع بیمه شدگان خود،حق بیمه و حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تا تصویب و اعلام میزان قطعی به صورت علی الحساب از آنان دریافت و این کار صرفا در راستای ارائه به موقع تعهدات درمانی برای این قبیل از مشمولان انجام می شود. میزان سرانه درمان در سال 92 مبلغ 14300 تومان و در سال 93 مبلغ 21500 تومان است.

98_ 30 سال در … کار کرده ام.دارم بازنشسته می شوم با شغل سخت و زیان آور.4 درصد سخت و زیان آور کارگر بدهد یا کارفرما؟ پاسخ: 4 درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور می بایست توسط کارفرما و بصورت یکجا پرداخت شود و قانونگذار هم تصریح کرده است که پس از وصول این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به اختصاص کد بازنشستگی به فرد متقاضی اقدام کند. سازمان تامین اجتماعی در تازه ترین اقدام خود و بمنظور مساعدت به کارفرمایان و حفظ حقوق بیمه شدگان اصلاحات قابل توجهی در قانون داشته است. در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما پرداخت مبلغ بدهی بابت 4 درصد مستمری سخت و زیان آور تا 9 قسط تقسیط می شود.

99_19 سال سابقه کار در شغل سخت و زیان آور دارم.کی می توانم بازنشسته شوم؟ پاسخ: هر سال کار در شغل سخت و زیان آور به میزان یک سال و نیم محاسبه می شود. در صورت تایید شغل با 20 سال کار در مشاغل سخت و زیان آور به شرط داشتن 50 سال سن بازنشسته می شوید.

100_ راننده برون شهری هستم.چند سال باید کار کنم تا بازنشسته شوم؟ پاسخ: شرائط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی الف)30 سال سابقه بیمه پردازی با 50 سال سن ب)35 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی ج)20 سال سابقه بیمه پردازی با 60 سال سن (دریافت حداقل مستمری) د)10 سال سابقه بیمه پردازی و کمتر با 60 سال سن