پرسش و پاسخ:معافیت بیمه ای کارفرما ماده۸۰

پرسش و پاسخ: معافیت بیمه ای کارفرما ماده ۸۰

سئوال : قانون معافیت بیمه ای ماده ۸۰ کارفرمایان چیست ؟

*پاسخ : به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید وافزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی قانون معافیت بیمه ای کارفرمایان در مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۰ به مدت ۵سال به تصویب هیئت محترم دولت رسید که از اواخر سال گذشته درحال اجرا است

سئوال : چه کارگاههایی مشمول قانون معافیت بیمه ای می شوند؟

*پاسخ : ۱-کارگاههای دایر ( در حال فعالیت ) ۲- کارگاههای جدید التاسیس

سئوال : آیا کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده ۱۰۳ جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند مشمول قانون جدید هستند؟

*پاسخ : به شرطی که همچنان کارگر مشمول قانون ماده ۱۰۳در آن کارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد وبیمه وی قطع نشده باشد می تواند تا باقی مانده سقف ۵ سال ( از زمان تصویب قانون ) ازمزایای قانون ماده ۸۰ ( تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند.

سئوال : میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده ۸۰چه قدر است ؟

*پاسخ : سال اول ۱۸ درصد( حدود ۸۰هزار تومان ) – سال دوم ۱۶ درصد – سال سوم ۱۴ درصد – سال چهارم ۱۲ درصد – سال پنجم برنامه ۱۰ درصد

سئوال : شرایط استفاده کارگاههای جدید از قانون ماده ۸۰ چگونه است ؟

*پاسخ : کارگاههایئ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده ۸۰بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزاد پرداخت نمایند تا مشمول استفاده از قانون فوق شوند.

سئوال : آیا کارگاههای که در قبال اخذ تسهیلات اشتغال زائی و…موظف به جذب نیرو شده اند مشمول استفاده از قانون فوق می باشند ؟

*پاسخ : بلی

سئوال : اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ ترک کار و یا استعفا نمود می توان جایگزین وی را از ماده ۸۰ گرفت ؟

*پاسخ : بلی درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کار شده ) از ماده ۸۰ استفاده کرد .

سئوال : اگرکارگری سالهای قبل درکارگاهی شاغل بوده و به دلیلی فسخ قرارداد شده و مجددا به همان کارگاه برگردد آیا مشمول استفاده از قانون فوق می شود ؟

*پاسخ : اگر در فهرست بیمه ای کارگاه بوده است مشمول قانون ۸۰ نمی شود.

سئوا ل : در صورت داشتن شرایط لازم چه مدارکی برای استفاده از قانون ماده ۸۰ لازم است ؟

*پاسخ : الف : ارائه کپی بالاترین لیست تعداد بیمه شده طی یک سال گذشته مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما ح : کپی جواز تاسیس کارگاه یا اساسنامه شرکتمشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *