تبصره 1-افسران و درجه داران وظيفه اي كه در محل سكونت خودخدمت مينمايند،از مقررات مربوط به بدي آب و هوا،مذكور در اين ماده استفاده نخواهند كرد. 

تبصره 2-سربازان وظيفه در غير زمان جنگ يا بسيج عمومي بطور اجبار بيش از يك سال (نيمي از مدت خدمت )از خدمت خودرا درنقاط بدآب و هواخدمت نخواهند كرد. 
تبصره 3-طبقه بندي مناطق از نظر آب و هواطبق آئيننامه اي خواهد بودكه بوسيله ستاد مشترك با هماهنگي سازمان اموراداري واستخدامي كل كشور تهيه و به تصويب وزير دفاع برسد. 
تبصره 4-به افسران و درجه داران وظيفه اي كه بنا به تقاضاي شخصي منتقل ميشوند هزينه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمي گيرد 
ماده 51-به پرسنل وظيفه اي كه در عمليات جنگي شركت مي نمايند، فوق العاده عملياتي برطبق ضوابطي كه توسط وزارتين دفاع و سپاه پاسداران تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد پرداخت خواهد شد. 
ماده 52-ميزان مرخصي پرسنل وظيفه در مدت خدمت و نحوه استفاده از آن طبق مقررات مرخصي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده 53-كساني كه در حين خدمت وظيفه عمومي در هر يك از دوره هاي ضرورت ،احتياط ،و ذخيره به سبب انجام وظيفه يا شركت در عمليات رزمي ويا قيود وظيفه و مستمري مشمول قوانين و مقررات مربوط به پرسنل كادر ثابت همدرجه ميباشند و حقوق وظيفه و مستمري آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها يا سازمانهاي مربوطه پرداخت ميگردد. 
تبصره 1-در صورتي كه مشمولين اين ماده قبل از ورودبه خدمت وظيفه عمومي از كاركنان دولت يا سازمانهاي تابع يا وابسته به دولت بوده وآخرين حقوق دريافتي آنان از سازمان مربوطه از ميزان حقوقي كه برابر اين قانون به آنان تعلق ميگيرد،بيشترباشدحقوق وظيفه و مستمري وراث انان براساس حقوق بيشتر پرداخت خواهدشد. 
تبصره 2-كساني كه تاريخ تصويب اين قانون از بودجه وزارتخانه ها يا سازماني حقوق وظيفه يا مستمري دريافت ميداشته اند حقوق آنان كماكان از همان محل پرداخت خواهد شد. 
ماده 54-پرسنل وظيفه اي كه در حين خدمت وظيفه اسير يامفقودالاثر بشوندتا پايان دوره اسارت يا تعيين تكليف ،عائله تحت تكفل آنان بترتيب زير حقوق دريافت خواهند نمود: 
الف -دردوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پايان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتياط . 
ب -دردوره ذخيره از حقوق يكدرجه بالاتر هم طبقه احتياط وذخيره . تبصره -شرايط لازم براي اسير و مفقودالاثر شناخته شدن پرسنل در آئيننامه اجرائي اين قانون پيش بيني خواهد شد. 
ماده 55-دولت موظف است لايحه نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني را كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ميدهندتهيه و ظرف مدت 6ماه جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 
فصل ششم -احضار درمراحل احتياط و ذخيره 
ماده 56-شورايعالي دفاع ميتواند يك ياچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظيفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي هستند براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبري بنمايد. 
نحوه احضار و مهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه بعلل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعي يا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معاف شونددر آئيننامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع و سپاه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد تعيين خواهد شد. 
ماده 57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ياتجديد يا تكميل آموزش يا بسيج همگاني حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادكادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند داشت . 
تبصره 1-فراخواندگان موضوع اين ماده درصورتي كه كارمنديكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزاياي خود را از سازمان متبوع دريافت خواهندداشت . 
تبصره 2-ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنابر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب شورايعالي دفاع خواهد بود. 
فصل هفتم -غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرائم و مجازاتها 
بخش اول -غيبت مشمولان خدمت وظيفه عمومي 
ماده 58-مشمولان خدمت وظيفه (ضرورت ،احتياط،ذخيره )كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند ودر مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام خودرا معرفي نكنندهمچنين مشمولاني كه معافيتهاي موقت دريافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف يكماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند،غايب شناخته شده و پس از معرفي يا دستگيري در صورتيكه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام ميشوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم صالحه قضائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.و چنانچه داراي عذر موجه نباشند،بشرح زير اتخاذ تصميم خواهد شد: 
الف -مشمولان غايب زمان صلح كه در زمان صلح خود را معرفي كنند پس از تعيين تكليف مشموليت يا انجام خدمت دوره ضرورت به مدت 6 ماه تا يكسال و مشمولاني كه دستگير شده باشند به مدت يكسال تادو سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معافيت محروم خواهند شد. 
ب -مشمولان غايب زمان صلح كه خود را در زمان جنگ معرفي نمايند پس از پايان خدمت يا معافيت بلافاصله كارت مربوطه را دريافت خواهند داشت و كساني كه دستگير شوند به مدت 2تا 4سال ازدريافت كارت پايان خدمت محروم خواهند شد. 
ج -مشمولان غايب زمان جنگ كه خود را در زمان جنگ معرفي كنند،پس از پايان خدمت يا تكليف از نظر مشموليت به مدت يك تا دوسال و كساني كه دستگير شوند به مدت 3تا 5سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معافيت محروم خواهند شد. 
د-مشمولان غايب زمان جنگ كه خود را درزمان صلح معرفي كنندپس از پايان خدمت تاتعيين تكليف از نظر مشموليت به مدت 5تا 7سال و كساني كه دستگير شوند به مدت 7تا10سال از دريافت كارت پايان خدمت يا معفيت محروم خواهند شد. 
تبصره 1-قاضي ميتواند غايب را به مجازات (تعزير)ديگري كه خود صلاح بداند بجاي مجازاتهاي فوق محكوم نمايد. 
تبصره 2-مشمولاني كه تا تاريخ تصويب اين قانون غايب شناخته شده اند چنانچه داخل كشور باشدظرف 6ماه وآنهائيكه در خارج باشندظرف يكسال براي رسيدگي به وضع مشموليتشان خود رابه سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند بجزمشمولان بند محروميتهاي مندرج در ماده در مورد آنان اجراءنخواهد شد. 
بخش دوم -جرائم و مجازاتها 
ماده 59-مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا پس از خاتمه آموزش بيش از مدت 6ماه مرتكب فرار از خدمت بشوند پس از دستگيري يا معرفي بدون احتساب مدت قبلي خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد. 
ماده 60-كسانيكه با روشهايي همچون جعل شناسنامه ،استفاده از شناسنامه ديگران ،اعمال نفوذ،شهادت كذب ،گواهي خلاف واقع ،مكتوم داشتن حقيقت ،فريب دادن مشمول و ديگرانواع تقلب موجبات معافيت خود با ديگران وظيفه فراهم سازنده به ازاء هر موردمعافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير ميشوند. 
ماده 61-پرسنل اداره وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاوارگانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمنهاي اسلامي چنانچه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غير حق فراهم سازندبه كسر نصف حقوق از 6ماه الي يكسال براي فرد اول و انفصال دائم از خدمت براي فرد دوم در دادگاه صالحه محكوم خواهند شد. 
تبصره 1-نمايندگان شوراها وانجمنهاي اسلامي كه باسوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غيرحق فراهم سازند علاوه براخراج از شوراها و انجمنها به ازاءهرمورد معافيت به تعزير طبق قانون تعزيرات محكوم ميشوند. 
تبصره 2-هرگاه اعمال ارتكابي متخلفين مذكور دردوماه فوق عناوين خاص ديگري داشته باشد كه مستلزم كيفر خاصي باشد به آن كيفر نيز محكوم ميشوند. 
ماده 62-استخدام مشمولان بطوركلي در وزارتخانه هاوموسسات وابسته به دولت ودر كارخاو كارگاههاو موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دايم ممنوع است . 
تبصره -استخدام مشمولان غير غايب در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با رعايت مقررات اين قانون از محدوديت مقرردر موارد فوق مستثني است . 
ماده 63-استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه هاو موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهابراي هريك از افراداول و دوم كسرنصف حقوق از 6ماه الي يك سال ودر صورت تكرارسه مورديا بيشتر به انفصال دائم ازخدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد. 
ماده 64-اشتغال به كار مشمولين با برگ معافيت يا دفترچه آماده بخدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است . 
ماده 65-كليه افرادي كه از اول مهرماه سال يكهزاروسيصدوپنجاه ونه تا پايان جنگ تحميلي در خدمت ژظيفه عمومي بوده اند و يا خواهند بوداز لحاظ استخدام دروزارتخانه هاوموسسات وابسته برسايرافرادي كه درشرايط مشابه هستند حق تقدم دارند. 
ماده 66-آئيننامه اجرائي اين قانون جزدرمواردي كه درمواد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزارتخانه هاي كشور، دفاع ،و سپاه تهيه و بتصويب هيات دولت خواهدرسيد. 
ماده 67-كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است . 
تبصره -قانون مربوط به معافيت يكنفر از خانواده شهداءازشمول اين قانون مستثني است . 
قانون فوق مشتمل برشصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره درجلسه روز يكشنبه بيست ونهم مهر ماه يكهزاروسيصدوشصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 8/8/1363به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبر هاشمي