ماده 10- کارفرماياني که فرصت‌هاي شغلي جديد را به واحدهاي کار يا مراکز خدمات اشتغال و کاريابي‌هاي غير دولتي اعلام و نسبت به جذب مقرري بگيران اقدام كنند، به مدت يک سال از تسهيلات ويژه برخوردار خواهند شد. 

تبصره1- دريافت مکلف است همه ساله منابع مورد نياز براي طراح‌هاي اشتغالزايي مقرري بگيران بيمه بيکاري را در بودجه سالانه کشور پيش بيني و در اختيار حساب قرار دهد. 

تبصره 2- بيکاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه‌هاي کسب و کار و موافقت اصولي و تاسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط با معرفي وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت. 

تبصره 3- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي مکلف است در اجراي اين قانون، آموزش‌ مهارت‌هاي مورد نياز بازار کار و بازآموزي و ارتقاي مهارت کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري موضوع بند «پ» ماده 7 را از طريق مراکز دولتي يا غير دولتي با استفاده از منابع حساب محقق كند.‏ تبصره 4- نهضت سوادآموزي موظف است با همکاري کارفرمايان و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط نسبت به تشکيل کلاس‌هاي سوادآموزي براي بي‌سوادان مشمول اين قانون اقدام كند. 

ماده 11- صندوق تامين اجتماعي مکلف است حساب‌هاي درآمد حق بيمه بيکاري و پرداخت مقرري بيمه بيکاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورت‌هاي مالي سالانه خود منعکس و گزارش عملکرد وآن را به صورت تفکيکي ارائه كند. 

ماده 12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صندوق تامين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.‏

ماده 13- هزينه‌هاي موضوع اين قانون منحصراً‌ از محل درآمدهاي ناشي از آن تامين مي‌شود. 

تبصره – هزينه پرداختي صندوق تامين اجتماعي بابت مقرري بيمه بيکاري چنانچه مازاد بر درآمدهاي وصولي از اجراي اين قانون باشد. به عنوان ديون دولت در حساب‌هاي مالي صندوق تامين اجتماعي منظور خواهد شد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است کسري مذکور را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. 

ماده 14- اين قانون، جايگزين قانون بيکاري مصوب 1369 مي‌گردد. ولي بيمه شدگاني که تاريخ وقوع بيکاري آنان مربوط به قبل از تصويب اين قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 خواهند بود. 

ماده 15- آيين نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‏
مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري

 


 بررسي جزئيات طرح«بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار» در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و در پي تصويب هشت ماده ديگر آن، مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري براساس سابقه پرداخت حق بيمه،‌ براي مجردها حداقل شش‌ماه و حداكثر 38 ماه و براي افراد متأهل يا متكفل حداقل 12 ماه و حداكثر 50 ماه به شرح جدول زير تعيين شد:

بيمه شدگان بيكار با حداقل56 سال سن و 21 سال سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري،‌ در صورت نداشتن اشتغال، مي‌توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي(60سال) از مقرري بيمه بيكاري برخوردار و بازنشسته شوند.

مقرري بيكاران معلول و ازكار افتاده

بيمه شدگان بيكاري كه بيش از 50 درصد معلوليت داشته باشند و بيماران داراي حداقل50درصداز كار افتادگي با تأييد كميسيون پزشكي صندوق، با حداقل46 سال سن و 16 سال سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري، در صورتي كه شاغل نشوند تا 4 سال مي‌توانند مقرري بيمه بيكاري بگيرند و با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند.

ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار، معادل55 درصد متوسط مزد، حقوق، كارمزد يا حقوق اظهار شده مبناي حق بيمه است.

مقرري افراد متأهل تا متكفل، مشروط بر اين كه مجموع دريافتي وي از حداقل دستمزد، كمتر و از 80 درصد، متوسط مزد يا حقوق بيشتر نباشد، معادل10درصد حداقل دستمزد افزايش مي‌يابد.

متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار براي محاسبه مقرري بيمه بيكاري، عبارت است از: جمع كل دريافتي بيمه شده يا حقوق اظهار شده ظرف90 روز آخر پيش از بيكاري تقسيم بر روزهاي كار.

چنانچه بيمه شده ظرف 90 روز پيش از بيكاري، مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد، متوسط مزدي كه مبناي محاسبه و غرامت دستمزد قرار مي‌گيرد، به منزله دستمزد تلقي مي‌شود و در محاسبه منظور خواهد شد.

خويش فرمايان يا كارفرمايان مشمول اين قانون به تناسب پرداخت حق بيمه كه مبناي آن نبايد از دو برابر حداقل دستمزد زمان پرداخت بيشتر باشد، مي‌توانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شوند.

در صورتي كه حقوق سه ماه آخر بيمه شده نسبت به يك سال حقوق پيش از بيكاري افزايش غير معمول داشته باشد، مبناي محاسبه، متوسط دستمزد و حقوق و مزاياي يك سال آخر خواهد بود.

بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل او در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري حسب مورد از خدمات درماني تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني مربوط استفاده مي‌كنند.

شرايط قطع بيكاري 

مقرري بيمه بيكاري در موارد زير قطع خواهد شد: 

اشتغال دوباره، شركت نكردن (بدون عذر موجه) در دوره‌هاي كارآموزي، نپذيرفتن شغل مربوط به مهارت او يا شغل مشابه پيشنهادي، استفاده از حقوق بازنشستگي، از كار افتادگي يا وظيفه، بازگشت به كار با دريافت مزد تمام يا بخشي از دوران بلاتكليفي كه در اين صورت معادل مقرري دريافتي به صندوق بازگردانده مي‌شود و دوران برخورداري به تناسب حذف و به عنوان سابقه كاري وي محاسبه خواهد شد. 

چنانچه پس از پرداخت يا در حين پرداخت مقرري بيمه بيكاري، محرز شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده يا بيمه شده اشتغال دوباره را مخفي نگاه داشته است، صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط حسب مورد نسبت به استرداد مقرري پرداختي در مدت زمان غيرمجاز اقدام مي‌كند و مقرري بگير، ملزم به پرداخت خواهد بود. 

دريافت كمك هزينه در طول كارآموزي مانع برخورداري از مقرري بيمه بيكاري نيست. بيمه شده بيكار پيش از بيكار شدن، بايد حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. 

بيمه شده بيكار مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام وضعيت بيكاري به واحدهاي تعاون، كار و رفاه و اجتماعي، آمادگي خود را براي اشغال درمهارت خود يا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوط، موظف است حداكثر تا 15 روز نظر خود را در موردامكان اشتغال يا عدم اشتغال بيمه شده بيكار اعلام كند. عدم اعلام نظر، به منزله تاييد بيكاري بيمه شده خواهد بود. 

مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تاييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، بلامانع است. 

لزوم شركت در دوره‌هاي كارآموزي 

بيمه شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا ديگر واحدهاي مورد تاييد آن وزارتخانه شركت كند و هردو ماه يك‌بار گواهي مربوط را به واحد مورد نظر ارائه دهد. 

در صورتي كه بيمه شده در مشاغلي با حقوق و مزاياي كمتر از مقرري بيمه بيكاري (مابه‌التفاوت آن توسط صندوق پرداخت مي‌شود) اشتغال يابد، اين مدت جزو سابقه خدمت يا اشتغال وي محسوب مي‌شود و مشمول مقررات قانون كار خواهد بود. 

بيمه شده تا يك سال از آغاز دريافت مقرري بيمه بيكاري، مشمول سابقه پرداخت حق بيمه از نظر بازنشستگي است، اما از نظر از كارافتادگي و فوت، در تمامي مدت برقراري مقرري بيمه بيكاري، زيرپوشش خواهد بود. 

در صورت اشتغال بيمه شده پيش از پايان دوره دريافت بيمه بيكاري، مدت باقي‌مانده براي آينده ذخيره مي‌شود. 

مقرري بگيراني كه در مشاغل سخت و زيان‌آور كار كرده‌اند و پس از دريافت مقرري، دوباره در همان مشاغل اشتغال به كار مي‌يابند، دوران دريافت مقرري، شرط توالي اشتغال آنان درمشاغل سخت و زيان‌آور را مخدوش نخواهد كرد. 

چنانچه پس از پايان دوره پرداخت مقرري بيمه بيكاري، بيمه شده با داشتن شرايط لازم مشغول به كار نشود، زير پوشش حمايت‌هاي قانون بيمه بيكاري قرار مي‌گيرد.