بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟
پاسخ:
در واحد درآمد20 قسط و طبق بند 20راهنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه سال 86 بشماره 114749مورخ 86/11/3 در واحد اجرائیات در 36 قسط قابل تقسیط می باشد .


آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟
پاسخ:
تبصره قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 86 ق .ت. ا. درخصوصبیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل اینکه فاقد کارفرما هستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند.


آیا رانندگان نفت کش بین شهری شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند از معافیت حق بیمه استفاده نمایند ؟
پاسخ:
طبق بند 13(سایر موارد )بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند کارفرمایان آنان مکلفند لیست وحق بیمه اینگونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال وپرداخت نمایند.


آیا استخراج سوابق بیمه شدگان از گزارشات بازرسی از دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ؟
پاسخ:
در صورتیکه بیمه شده ای مدعی اشتغال در کارگاه باشد ، می بایست وفق دستور العمل 5000/539 مورخ 88/6/21 اقدام گردد. لذا درج نام بیمه شده در گزارشات حسابرسی می تواند بعنوان یکی از مستنداتی باشد که دلالت بر اشتغال بیمه شده در کارگاه داشته ودر کمیته مربوطه قابل بهره برداری می باشد.


در ارتباط با کارگاههای جدید التاسیس آیا ظرفیت صفر برای بهره مندی از بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه موضوعی تدارد؟
پاسخ:
خیر، می بایست ظرفیت کارگاه ظرف سه ماه از شروع فعالیت از طریق لیست و بازرسی تعیین و مازاد برآن با احراز سایر شرایط می‌تواند از معافیت مربوطه استفاده نماید.


معادن سطح الارضی (معادن شن وماسه )در صورتیکه عملیات شستشو ودانه بندی بطور مجزا در مکان دیگری صورت پذیرد آیا می توانند از قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند ؟
پاسخ:
کارگاههای شستشو ودانه بندی شن وماسه که خارج از محل معدن فعالیت می نمایند از شمول به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر کارگر خارج بوده و صرفاً استخرا ج از معدن و شستشو و دانه بندی که بصورت تواماً صورت می پذیرد می توانند از تسهیلات قانون مذکور بهره مند گردند .


معادن سطح الارضی که پروانه بهره برداری آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادرشده باشد می توانند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان 5نفر کارگر استفاده نمایند؟
پاسخ:
وفق بند 33 فهرستضمیمهتصویبنامهشماره 106254مورخ 69/2/12 معادنسطح الارضی که پروانه آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادر می شود استثناً می توانند ازقانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان 5نفر کارگر بهره‌مند گردند.


نحوه کسر حق بیمه از مرخصی استحقاقیذخیرهشدهکهدرهنگامبازنشستگیوجهآنرابهکارکنانپرداختمی‌نمایندچگونهاست؟
پاسخ:
طبق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاههای اجرائی تابع صندوق تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، لذا بیمه شده ائیکه از مرخصی استحقاقی مربوطه استفاده ننموده است در واقع در محل کار حضور داشته و طی لیست ارسالی برای وی کارکرد منظور و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. لذا کسر حق بیمه مجدد از ایام مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است پرداخت مبلغی بابت ایام مرخصی استفاده نشده توسط دستگاه به کارگر (موضوع بند «الف» آئین نامه اجرائی مواد 84، 86، 87، 90، 91، 93 قانون مدیریت خدمات کشوری) طبق ضوابط داخلی دستگاه مربوطه می باشد.


نحوه دریافت حق بیمه ایام بلاتکلیفی کارگرانی که بدون دریافت حق السعی بازگشت به کار می نمایند چگونه است ؟
پاسخ:
طبق ماده 2 قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی در کارگاه کار می کند و چگونگی دریافت حق السعی طی ماده 3 همان قانون مورد تأکید قرار گرفته است. لذا چنانچه هیأتهای محترم تشخیص اداره کار رأی به ابقاء کارگر بدون پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی وی صادر نمایند بدلیل اینکه در کارگاه شاغل نبوده و حقوق دریافت نداشته امکان پذیر نخواهد بود .بدیهی است درصورت احراز دریافت حقوق ومزایای ایام بلاتکلیفی مراتب فوق قابل طرح در کمیته‌های 1000/539 می باشد.


مدیرعامل موظف به چه کسی گفته می شود ؟
پاسخ:
مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد هرگونه سهم در شرکت وعضویت در هیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر واسناد مالی شرکت هرماه همانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد.


نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت( روزانه 2، 3، 4 ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند) مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟
پاسخ:
نظر به اینکه حسب مواد 32 و 111 قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده 39 قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.


نحوه بیمه پردازی مربیان آموزشگاههای رانندگی چگونه است ؟
پاسخ:
مربیان شاغل در آموزشگاههای رانندگی که رابطه استخدامی و مزدبگیری با آموزشگاه نداشته و خود مالک وسیله نقلیه باشند و صرفاً در قبال آموزش مبلغی را بعنوان پورسانت به کارفرمای آموزشگاه پرداخت می نمایند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده و می توانند با مراجعه به شعبه و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه برخوردار گردند و در صورتیکه اینگونه مربیان فاقد وسیله نقلیه بوده ورابطه حقوق‌بگیری با مالک یا مالکین آژانس داشته باشند، لیست و حق بیمه افراد موصوف می بایست به همراه سایر کارکنان آموزشگاه در اجرای مواد 28 و 39 قانونتأمین‌اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت گردد.


در خصوص افرادیکه بعلت اخذ رای از مراجع قضائی و … کارفرما اقدام به اعلام کاهش روز کارکرد نسبت به لیست ارسالی می نماید آیا سازمان مجاز به اصلاح لیست یا کاهش کارکرد می باشد ؟
پاسخ:
برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن کارفرما مکلف است لیست و حق بیمه مربوط به هر ماه را با آخرین تغییرات حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید. لذا کارفرما فرصت کافی جهت اعمال تغییرات احتمالی مربوطه را داشته و می بایستی نهایت دقت را معمول نماید. بدیهی است پس از دریافت لیست و ثبت آن امکان تغییر وجود نخواهد داشت و مبنای ارائه خدمات و تعهدات لیستهای ارسالی از سوی کارگاه می باشد و اجابت خواسته مطروحه مبنی بر کاهش روز کارکرد و ارسال لیست منفی قانوناً امکان پذیر نبوده و لازمست در اینخصوص وفق مقررات جاری اقدام گردد.


با توجه به اینکه درلیست ارسالی کارفرما در اسفند ماه روز کارکرد افراد بصورت کامل درج لیکن بیمه‌شدگان و یا کارفرما مدعی می گردند تاریخ ترک کار بیمه شده قبل از پایان اسفند ماه می باشد آیا اصلاح لیست اینگونه افراد امکان پذیر می باشد؟
پاسخ:
خیر لیست ارسالی کارفرما ملاک عمل بوده ولازمست دراینخصوص طبق دادنامه شماره 425مورخ 87/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تاکید برلیست ارسالی از سوی کارفرمادارد عمل گردد.


بیمه پردازی افرادیکه شاغل در کارگاههای پیک موتوری می باشند چگونه است ؟
پاسخ:
افراد شاغل در کارگاههای پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان آنها مکلفند طبق مواد 28، 36 و 39 قانون، لیست و حق بیمه آنان را درمهلت مقرر قانونی به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.


نحوه بیمه پردازی رانندگان دارای پلاک نارنجی و سفید (وانت) چگونهاست؟
پاسخ:
طبق نظر سازمان هدفمندسازی یارانه ها، رانندگان وانت پلاک نارنجی که نسبت به حمل کالا بین شهرها اقدام می‌نمایند، ملزم به اخذ کارت هوشمند رانندگی از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می باشند و اینگونه افراد که در داخل شهر فعالیت می نمایند (دارندگان پلاک نارنجی )زیر نظر وزارت کشور و دارندگان پلاک سفید داخل شهری تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و پروانه اشتغال آنان از سوی مبادی مذکور صادر می‌گردد. قابل ذکر است اطلاعات رانندگان درون شهری (پلاک سفید و نارنجی )جهت بهره مندی از معافیت مربوطه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رانندگان شاغل در حمل و نقل کالای بین‌شهری توسط سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به این سازمان معرفی می‌گردند که با دارا بودن سایر شرایط (کارت اشتغال ویا فعالیت ) می‌توانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند.


آیا سازمان مجاز به اخذ حق بیمه فاصله زمانی که راننده درون شهری از پرداخت حق بیمه خودداری نموده است می‌باشد؟
پاسخ:
نظربه اینکه بیمه پردازی رانندگان درون شهری تابع قانون حرف ومشاغل آزاد می باشد لذا در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه در برخی ماهها سازمان مجاز به دریافت حق بیمه ماه مربوطه نبوده ودرصورتیکه بیش از سه ماه متوالی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید قرارداد مربوطه باطل وبیمه پردازی وی منوط به عقد قرارداد مجدد خواهد بود و سیستم امکان صدور برگه پرداخت جهت اینگونه افراد را منوط به عقد قرارداد جدید می نماید.


نحوه اخذ خسارات ماده 66 در مواردیکه کار توسط پیمانکار صورت می گیرد چگونه است ؟
پاسخ:
براساس گزارش حادثه تنظیمی و یا رای مراجع صالحه به میزان تقصیر از مقصر یا مقصرین مطالبه می گردد.ضمنآ طبق نظریه شورای حقوقی سازمان مبالغ دریافتی قبل از اجرای تبصره یک ماده 66 که توسط مقصر پرداخت شده از مبلغ مورد مطالبه قابل کسر خواهد بود.


نحوه بهره مندی گارگاههای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفرکارگر چگونه است ؟
پاسخ:
در اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 61/12/16 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن ، بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد، دستوراداریشماره 8337/91/5020 مورخ 91/9/7 ومکاتبات قبلی مبنی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اعلام می‌دارد: کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی که جنبه تولیدی فنی و صنعتی داشته باشند در صورت احراز سایر شرایط بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد می‌توانند با رعایت قانون مذکور، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر برخوردار شوند. لازم به ذکر است پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی وانجمنهای صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند، ضمناً رعایت مفاد بخشنامه 5مشترک فنی ودرآمد الزامی بوده و کارفرمایان مربوطه می‌توانند با رعایت تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 78/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد نسبت به بیمه پردازی خود با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند.


نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است (مشمول بیمه بیکاری و یا عدم شمول)؟
پاسخ:
1) نظر به اینکه افرادیکه خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر دستگاهها و شرکتهای دولتی تحت عناوین قراردادی، خرید خدمت ، روزمزد، ساعتی و مدت معین در این دستگاهها مشغول به کار می شوند بدون لحاظ نوع شغل (کارگری یا کارمندی) به استناد مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار، تابع قانون کار هستند، لذا لیست و حق بیمه اینگونه افراد می بایستی بصورت کامل 27% + 3% بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد. 2) چنانچه افراد شاغل در دستگاههای اجرائی در چارچوب دستورالعمل بکارگیری و نظام پرداخت کارکنان غیررسمی جذب شده اند و نحوه جذب آنها تحت عنوان (توافق نامه همکاری) و غیره صورت پذیرفته است. لذا به استناد مفاد ماده 188 قانون کار مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود ولیست وحق بیمه مربوطه می بایست به کسر سه درصد بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد.


منظور از فعالیت چاپخانه موضوع ردیف 14فهرست ضمیمه مصوبه شماره 106254مورخ 69/2/12 هیات محترم وزیران کدامفعالیتهامیباشد؟
پاسخ:
1) کارگاههایی که دارای دستگاه افست و چاپ بوده چاپخانه محسوب و در صورت احراز سایر شرایط مقرر در قانون می توانند از معافیت مربوطه بهره مند گردند.
2) کارگاههائیکه به طراحی کامپیوتری یا فتوشاپ و توسط دستگاههای کپی در حجم و تعداد مختلف اقدام به تکثیر می نمایند چاپخانه تلقی نگردیده و می بایست همانند سایر کارگاهها حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نمایند.
3) چاپ سیلک (چاپ روی پارچه و پلاستیک و …..) طی ردیف 38 فهرست اولیه مشمول معافیت بوده لیکن طبق تصویبنامه شماره 106254 مورخ 69/2/12 هیأت محترم وزیران از فهرست حذف و می بایست لیست و حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل حق بیمه ارسال نمایند.


نحوه وصول مطالبات سازمان درخصوص کارگاهی که در اجرای ماده 37قانون تامین اجتماعی با دریافت گواهی عدم بدهی وانجام نقل وانتقال کارگاه دارای بدهی قبل از صدور گواهی می باشد چگونه است؟
پاسخ:
در خصوص اینگونه کارگاههای می بایست باتوجه به صدور گواهی عدم بدهی و سهل انگاری شعبه مربوطه در خصوص وصول کلیه بدهیهای کارگاه (کارگاههای متشکله در پلاک ثبتی مربوطه )می بایست بدهی قبل از گواهی صادره از بهره بردار قبلی مطالبه گردد. بهره بردار جدید مسئولیتی در قبال بدهی قبل از صدور گواهی ندارد . بدیهی است درصورتیکه نقل وانتقال وفق قانون تسهیل صدور اسناد صورت گرفته باشد در آنصورت متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهند بود .


با توجه به اینکه شعب پس از انجام فنی وریاضی لیست با نرخ کامل کارگاه را مشمول قانون معافیت تشخیص و با صدور سند اصلاحی اقدام به اعمال معافیت جهت کارگاه در ماه مذکور می نمایند ، نحوه اعمال معافیت در بدهی دولت چگونه است ؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه با صدور سند اصلاحی، معافیت لحاظ شده جهت کارگاه در بدهی دولت منظور نمی گردد. لازم است اصلاحیه مذکور با تنظیم صورت جلسه انجام و مراتب به اداره کل استان اعلام و استان پس از بررسی و تائید موضوع از نظر اینکه کارگاه مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرماتا میزان 5 نفر کارگر می‌باشد و اینکه لیست و حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ارسال و پرداخت شده و کسر پرداختی بیش از 10% ندارد مراتب را به این اداره کل جهت منظورنمودندربدهیدولت بارعایتدستوراداریشماره575/93/5020مورخ 93/1/31 منعکس نماید.


نحوه اقدام درخصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر که به دلیل عدم دقت کاربر در لحاظ پرداخت کارگاه به هنگام فنی و ریاضی لیست، عدم واریز مبلغ حق بیمه توسط بانک به حساب سازمان (پرداخت از طریق POS و ATM و… ) با توجه به اینکه کارفرما لیست و حق بیمه متعلقه را در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نموده است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سهم کارفرما بدهکار شده اند چگونه است؟
پاسخ:
ابتدا می بایست با بررسی پرونده مطالباتی و بازرسی تحقیقی صورت گرفته از کارگاه فعالیت عمده و عملی کارگاه بررسی و چنانچه فعالیت کارگاه منطبق با فهرست ضمیمه بخشنامه 140، 1/140 و 2/140 باشد و کسر پرداختی بیش از 10% نداشته و موضوع مربوط به قبل از سال 91 نباشد. در آنصورت از طریق اداره کل استان با ارسال تصویر پروانه کسب، بازرسی تحقیقی و پرینت فنی و ریاضی ماه مربوطه و اعلام میزان کمک دولت جهت منظور نمودن در بدهی دولت بارعایت دستور اداری شماره 575/93/5020 مورخ 93/1/31 به این اداره کل اعلام گردد تا پس از بررسی و شمول کارگاه به قانون مذکور، مراتب در بدهی دولت منظور و جهت اقدام آتی مراتب به آن اداره کل اعلام گردد. لازم به ذکر است درخصوص کارگاههای موضوع ماده 103 و بند “و” ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست مراتب چگونگی بهره مندی کارگاه توسط استان بررسی و در صورتیکه کارگاه مشمول استفاده از تسهیلات قانون مذکور با در نظر گرفتن ظرفیت اولیه کارگاه، ثبت معرفی نامه در دفتر شعبه و اشتغال بکار فرد معرفی شده باشد مراتب به ترتیب مزبور با ارائه مستندات باین اداره کل اعلام گردد. ضمناً درخصوص رانندگان مشمول قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز می بایست به ترتیب فوق الاشاره اقدام گردد. لازم به ذکر است موضوعات هر بخش می بایست به تفکیک اعلام گردد. مضافاً اینکه درخصوص رانندگان و مشمولین ماه 103 و ماده 80 کسر پرداخت موضوعیت ندارد.