نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری وپرداختعوارضمربوطه را در سال ۹۲ انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال ۹۳انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنای

باتوجه به عدم تنفیذ بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲کل کشور در بودجه سال ۹۳ و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان برابرحاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می باشد بنابراین لازمست بهنگام گواهی پایان کار وفق دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۱۲۸۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ اقدام گردد .مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *