باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه 19جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد(با رضایت شریک) درآنصورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصورنبوده وبیمه شده محسوب نمی گردند و بیمه پردازی آنان با رعایت تبصره 5 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مصوب 87/4/8 موضوع بخشنامه شماره 9مشترک فنی ودرآمد خواهد بود .