• شرکت درجلسات هیات های تشخیص وحل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • پیگیری وتامین حقوق کارگر و کارفرما
  • تهیه وتنظیم لوایح مرتبط با ادارات کار و تامین اجتماعی
  • مقرری بیمه بیکاری، تنظیم آیین نامه انضباطی، طرح طبقه بندی مشاغل، احراز سابقه بیمه معوقه
  • احراز سابقه سخت و زیان آور
  • تسویه حساب پرسنلی ماهیانه شرکتها، موسسات و کارخانجات
  • تدوین و تنظیم قراردادهای پرسنلی
  • تهیه وتنظیم لوایح و دادخواستهای مرتبط با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی دردیوان عدالت اداری و …