خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی

انجام خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی کار به منظور پیشگیری ازحوادث ناشی ازکار و آموزش به کارکنان و مسئولین کارگاهمشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *