انجام خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی کار به منظور پیشگیری ازحوادث ناشی ازکار و آموزش به کارکنان و مسئولین کارگاه