• بیمه های مسولیت (کارفرما- حرفهای–کالا و عمومی )
  • بیمه اتومبیل (بدنه، سرنشین، شخص ثالث )
  • بیمه های درمان
  • بیمه آتش سوزی
  • بیمه های مهندسی، بیمه های نفت و انرژی
  • بیمه محصولات کشاورزی
  • بیمه حمل ونقل کالای زمینی ودریایی و …