پرسش و پاسخ

mshavere

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری   بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه...

ghavanin9

نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان کارگزارمخابرات روستایی می‌باشندچگونه است؟

چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور...

ravabete-kar2

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۳

قسمت سوم: ۴۱-به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی راضی نیستیم صندوق بیمه ای ما با...

hoghogh-bazneshastegi

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می...