پرسش و پاسخ

ghann-kar1

پرسش و پاسخ های مرتبط با تعلیق قراردادکار

پرسشهای مرتبط با تعلیق قرارداد کار ۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور...

amzesh

سوالات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور

۱⃣شرکت فعلی ۴% مربوط به سخت و زیان آور را در طول خدمت پرداخت نکرده است و برای...

tamin-bime

پرسش و پاسخ:معافیت بیمه ای کارفرما ماده۸۰

پرسش و پاسخ: معافیت بیمه ای کارفرما ماده ۸۰ سئوال : قانون معافیت بیمه ای ماده...

kargar1

پرسش و پاسخ های مرتبط با خاتمه قراردادکار

پرسشهای مرتبط با خاتمه قراردادکار ۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت...

ghavanin112

پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟

باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه ۱۹جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام...

sazman2

وصول مطالبات

۱⃣ وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟ ?بله در صورتیکه سفته دارای...

ravabete-kar1

پرسش و پاسخ:ساعات کار و اضافه کار

پرسش و پاسخ در مورد ساعات کار واضافه کاري ۱- منظور از ساعات كار چيست و آيا...

tamin-kargar

پرسش و پاسخ های مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا

پرسشهای مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا ۱-با توجه به ماده ۶ قانون کار که به...

kargar1

نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری وپرداختعوارضمربوطه را در سال ۹۲ انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال ۹۳انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنای

باتوجه به عدم تنفیذ بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲کل کشور در بودجه سال ۹۳ و با...

ghanon-mogazat

کد کارگاه بیمه برای اشخاص حقیقی تحت چه شرایطی صادر میشود؟

?کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند: ۱⃣کارفرمایان دارای...