روابط کار

کارفرما نمی تواند به بهانه بازداشت مانع حضور کارگر در گارگاه شود

کارفرما نمی تواند به بهانه بازداشت مانع حضور کارگر در گارگاه شود در صورتیکه...

قوانین حقوق و دستمزد

 قوانین حقوق و دستمزد ?اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق...

دامنه شمول قانون کار /انواع قرارداد کار

انواع قرارداد کار از نظر مدت قرارداد‌های کار از نظر مدت قرارداد به سه دسته...

انواع مرخصی

انواع مرخصی مرخصی بر سه نوع است : ?مرخصی استحقاقی ?مرخصی استعلاجی ?مرخصی بدون...

نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها

نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و...

آیین نامه مرخصی ها

                         ماده ۱ (ازآييننامهها) موضوعمواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹...

نحوه تایید آئین نامه انضباط کار ( آیین نامه انضباطی)

درخصوص نحوه تایید آئین نامه انضباط کار ( آیین نامه انضباطی) بیشتر بدانیم : این...

نکاتى-در خصوص-مفهوم “حضور” و نقش آن در تصمیمات قضایی

نکاتى-در خصوص-مفهوم “حضور” و نقش آن در تصمیمات قضایی ١-از نظر قانون آیین...

کارگر ساختمانی کیست

فردی که به طور مستقیم در رابطه با ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات...

شرایط شغلی بانوان در زمان مرخصی

بموجب بخشنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، شرایط شغلی بانوان در زمان...